TÜRK?YE PTT A.?. YE KAR?I

01.08.2015 20:31

TÜRK?YE PTT A.?. YE KAR?I

" TüRK?YE PTT A.?. YE KAR?I " slogan? ile ülke genelinde eylemlilik sürecini ba?latt?.

 

Birlik Haber-Sen Genel Ba?kan? ?inasi Gülcüo?lu, PTT’nin yap?s?n?n de?i?tirilerek Anonim ?irketi (A.?.) yap?lmak istenmesine kar?? 13.03.2013 tarihinde yapm?? oldu?u bas?n toplant?s?nda eylem sürecine geçildi?ini taleplerimiz gerçekle?inceye kadar ülke genelinde  eylem süreçlerine devam edilece?ini belirtmi?ti.

 

Bu do?rultuda 15.03.2013 tarihinden ba?lamak üzere ülke genelinde eylemlerimiz ba?lam??t?r.


Eylem yapan illerimiz haberimizin devam?ndad?r.

 

Not: Resmi koyulan iller alfabetik s?raya göre düzenlenmi?tir.