Seçim Yönetmeliği

BİRLİK HABER-SEN

SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Merkez zorunlu organlarının, şube zorunlu organlarının, Genel Merkez ve şube genel kurul delegelerinin seçimi ile il ve ilçe temsilcilerinin, işyeri sendika, sendika işyeri temsilciliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Genel Merkez zorunlu organlarının, şube zorunlu organlarının, Genel Merkez ve şube genel kurul delegelerinin, il ve ilçe temsilcilerinin, işyeri sendika, sendika işyeri temsilciliklerinin seçimi ve belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Birlik Haber-Sen Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem : İki Olağan Genel Kurul arasındaki süreyi,

b) Merkez : Birlik Haber-Sen Genel Merkezi’ni,

c) Tüzük : Birlik Haber-Sen Tüzüğü’nü,

d) Konfederasyon : Memur-Sen Konfederasyonu’nu,

e) Kurum : Tüzüğün ikinci maddesinde sayılan kurumları

f) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

g) Seçim çevresi : Şube faaliyet alanına giren işyerlerinin tümünü,

h) Sandık bölgesi : Seçim çevresinde seçimlere katılacak üyelerin en kolay oy kullanmalarını sağlayacak şekilde oluşturulacak bölgeleri,

ı) Delege : Genel Merkez ve şube genel kurullarında üyeleri temsilen oy kullanma hakkına sahip olan kişiyi,

j) Doğal delege : Kendi Genel Merkez ve Şube Genel Kurullarında, ayrıca delege seçimine katılmaksızın oy kullanacak Genel Merkez ve Şube, Yönetim ve denetleme kurulları asil üyelerini,

k) Aday : Genel Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev almak, genel kurullarda delege olmak için müracaat eden sendika üyelerini,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Merkez Seçimleri

Genel Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Genel Merkez Genel Kurulu; 200’ü şube genel kurullarından seçilen delege, 12'si de Genel Merkez Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Genel Merkez Denetleme Kurulu asil üyelerinden oluşan doğal delege olmak üzere toplam 212 delegeden oluşur.

Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi

MADDE 6- Şube genel kurullarında seçilerek Genel Merkez Genel Kurullarına katılacak 200 delege aşağıdaki şekilde belirlenir:

(1) Genel Kurulun yapılacağı tarihten önce, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan sendika üye sayısının, 200’e bölümüyle, kaç üyeye bir delege düşeceği belirlenir.

(2) Genel Kurulun yapılacağı tarihten önce en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespitlere esas tutanaklarda belirlenen şube üye sayılarının, birinci fıkraya göre belirlenen sayıya bölünmesi sonucu, her şubeye düşen delege sayısı belirlenir. Ancak, Şube seçimine karar verildiği tarihte şube üye sayılarında büyük oranda düşüş ve artış tespit edilmesi durumun da o tarihteki üye sayıları dikkate alınır. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlem sonunda artan delegelik olması halinde, bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanarak şubelere dağıtılır.

(4) Şayet, şube genel kurullarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılacak tespitten önce yapan şubeler olması halinde, yukarıda belirtilen hesaplama, bu şubelerin üye sayısı ve bu üye sayısına tekabül eden Genel Merkez Genel Kurul delege sayısı çıkartılarak yapılır.

(5) Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen delege sayıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından şubelere yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi

MADDE 7-(1) Genel Merkez Genel Kurul delege seçimleri, şubelerin Genel Kurullarında, şube delegeleri tarafından, yargı gözetimi altında, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

(2) Genel Merkez Genel Kurul delegesi olmak isteyenler, şube genel kurul başkanlık divanına verecekleri, yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile veya şube zorunlu organları adayları için verilen listeye yazılmak suretiyle müracaatta bulunurlar.

(3) Şube genel kurul başkanlık divanınca, müracaatta bulunan adayların, sendika üyesi olduğu, şube faaliyet alanında bulunan işyerlerinde çalıştığı ve delegeliğe engel bir halinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde başvurusu kabul edilir ve mühürlenmek üzere seçim kurulu başkanlığına verilecek listeye eklenir.

(4) Şube genel kurullarında, yargı gözetimi altında yapılan seçim sonucunda, en fazla oyu alan adaydan başlamak üzere, şubeye düşen delege sayısı kadar Genel Merkez Genel Kurul delegesi seçilir.

(5) Delege seçimlerinde, yedek delege seçimi yapılmaz.

(6) Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Genel Merkez olağan veya olağanüstü genel kurullarında yapılacak seçimlere doğal delege olarak katılanlar, katıldıkları genel kurulda Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilememeleri halinde, bundan sonraki genel kurullarda doğal delege olarak oy kullanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Seçimleri

Şube Genel Kurulunun Oluşumu

MADDE 8- (1) Şube Genel Kurulu; 10’u Şube Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Şube Denetleme Kurulu asil üyelerinden oluşan doğal delege olmak üzere toplam 110 delegeden oluşur.

Şube Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi

MADDE 9- Şube Genel Kurullarına katılacak, doğal delegeler dışında kalan 100 delege aşağıdaki şekilde belirlenir:

(1) Şube Genel Kurulunun yapılacağı tarihten önce, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan şube üye sayısının, 100’e bölümüyle, kaç üyeye bir delege düşeceği belirlenir.

(2) Genel Kurulun yapılacağı tarihten önce en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespitlere esas tutanaklara gore:

a)Öncelikle şubelerin, birden fazla kurumdan oluşması halinde, her kuruma ait üye sayısının,

b) Her kurum bünyesindeki üyelerin birden fazla ildeki üyelerden oluşması halinde de her ildeki üye sayısının, birinci fıkraya göre belirlenen sayıya bölünmesi sonucu, sırasıyla her kuruma, her kurum bünyesinde de her ile düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlem sonunda artan delegelik olması halinde, bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip kurumdan, devamında da illerden başlanarak dağıtılır.

(4) Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen Şube Genel Kurul delege sayıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından şubelere, şubelerin birden fazla kurumdan oluşması halinde kurum temsilcilerine, şubenin birden fazla il temsilciliğinden oluşması halinde il temsilciliklerine yazılı olarak bildirilir.

Şube Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi

MADDE 10-(1)Şube Genel Kurul delege seçimleri, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

(2) Delege seçimlerinde, yedek delege seçimi yapılmaz.

(3) Delege sıfatı, müteakip olağan şube genel kurulu için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Şube olağan veya olağanüstü genel kurullarında yapılacak seçimlere doğal delege olarak katılanlar, katıldıkları genel kurulda Şube Yönetim veya Denetim Kurulu asil üyeliğine seçilememeleri halinde, bundan sonraki şube genel kurullarında doğal delege olarak oy kullanamazlar.

(4) Şube Genel Kurul delege seçimleri, Şube Genel Kurulu için belirlenen tarihten en geç bir ay önce sonuçlandırılır.

(5) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, yönetmeliğin dokuzuncu maddesine göre kendisine delege sayısı bildirilenler tarafından; delege sayıları dikkate alınarak, sandık bölgeleri, bu sandık bölgelerine düşen delege sayıları, delege seçimlerinin yapılacağı tarih, delege adayı olmak isteyenlerin yazılı olmak şartıyla müracaat usulü, üç gün süreyle, delege seçimlerinin yapılacağı tarihten en az bir hafta önce, sendika temsilcilik odalarına veya ilan tahtalarına asmak, şube internet sitesinde, Genel Merkez internet sitesinde, mahalli gazetelerde yer vermek, usullerinden en az biriyle ilan edilir. İlanın yapıldığı, en az üç kişinin imzalayacağı tutanakla tespit edilir.

(6) Delege adayı olmak isteyenlere, üçüncü fıkrada belirtilen usullere göre müracaat etmesi halinde, kendisine müracaatının alındığına dair yazılı belge verilir.

(7) Her üye çalıştığı sandık bölgesinden aday olabilir, çalıştığı yerin dışındaki sandık bölgesinden aday olamaz.

(8) İlan sonunda, delege seçimlerine katılacak üyelerin ve delege adaylarının listesi iki gün süreyle askıya çıkartılır. Askı süresi içersinde, delege seçimlerine katılacak listede veya delege adayları listesinde ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar askı süresini takip eden en geç iki günde, ilana yetkili olanlar tarafından veya Genel Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Genel Yönetim Kuruluna itiraz edilmesi halinde Genel Yönetim Kurulu'nun itiraz hakkında verdiği kararlar esas alınır. İtirazın haklı görülmesi halinde itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir, bir karar vermez ise itiraz reddedilmiş sayılır. İtiraz süresinden sonra oluşan listeler kesin listedir.

(9) Kesinleşen delege adayları, sandık bölgeleri itibariyle ayrı ayrı oy pusulası haline getirilir ve oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak mühürlenir.

(10) İlana yetkili olanlar tarafından, her sandık bölgesi için delege adayı olmayan üç kişiden oluşan sandık kurulu oluşturulur. Sandık bölgelerinde oluşturulan sandık kurulları tarafından, ilanda belirtilen tarihte, oy pusulasında yer alan delege adayının karşısına işaret konulmak suretiyle birinci fıkrada yer alan esaslara göre seçim yaptırılır.

(11) Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandık kurulunca oyların tasnifi yapılır. Sayım sonucu adaylar, en çok oyu alan başa yazılmak suretiyle oy miktarlarına göre delege seçimi sonuç cetvelinde sıraya konulur. Eşit oy alan adaylar arasında sandık kurulunca mahallinde hemen kura çekilir ve sonuç tutanağa işlenir. Delege seçim sonuç cetveli dört nüsha olarak imzalanır. Bir nüshası seçim mahallinde ilan edilir. Bir nüshası Genel Merkeze gönderilir. Kalan nüshalar, oy pusulaları ve diğer evraklar üç ay süreyle saklanır. Delege seçim sonuçları sandık mahallinde iki gün askıda kalır.

(12) Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Şube olağan veya olağanüstü genel kurullarında yapılacak seçimlere doğal delege olarak katılanlar, katıldıkları genel kurulda Şube Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilememeleri ve görevlerinin sona ermesi halinde, bundan sonraki genel kurullarda doğal delege olarak oy kullanamazlar.

(13)Şube delege seçimlerinde, sandık bölgeleri için belirlenen delege sayısından fazla aday olmaması halinde seçim yapılmaz.

(14) Şube yönetim kurulları tarafından yukarıdaki esaslara göre belirlenen delege listeleri Genel Merkeze gönderilir, Genel Merkez tarafından gönderilen listeler incelenip onaylanarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına ve mahalli mülki amirliğe verilmek üzere tekrar Şube Yönetim Kurullarına gönderilir. Şubelerin birden fazla kurumdan oluşması halinde kurum temsilciliklerince, şubenin birden fazla il temsilciliğinden oluşması halinde de il temsilciliklerince yukarıdaki esaslara göre belirlenen delege listeleri Genel Merkeze gönderilir, Genel Merkez tarafından gönderilen listeler incelenip onaylanarak tek liste haline getirilir, yetkili seçim kurulu başkanlığına ve mahalli mülki amirliğe verilmek üzere tekrar Şube Yönetim Kurullarına gönderilir

Şube Genel Kurul Delege Seçimlerine İtiraz

MADDE 11- (1) Adaylar; seçim sonuçlarının askıda kalma süresi içerisinde dilekçe ile doğrudan şubeye veya gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Itiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine eklemek zorundadır. Şube yönetim kurulu itirazı mevcut belgelere göre bir gün içinde karara bağlar. Itiraz üzerine verilen karar seçimin yapıldığı mahalde ve şube binasında ilan edilir.

(3) Genel Yönetim Kurulu'na yapılan itirazın sonucu şubeye bildirilmeden şube genel kurulu ile ilgili işlemlere başlanamaz. Genel Yönetim Kurulu itiraz hakkındaki kararını, itirazın Merkez'e intikalinden itibaren yedi gün içinde şubeye bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiş sayılır.

(4) Delege seçimlerinde kanun, Tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak, seçimlere hile karıştırılması veya herhangi bir şekilde seçimlerin hileye dayandığının Genel Merkez Yönetim Kurulunca tespiti halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu o seçim bölgesine ait delege seçimlerini iptal eder ve görevlendirecegi bir komisyon marifetiyle de en geç on beş gün içinde delege seçimini yeniler.Genel Merkez Yönetim Kurulu, hileye başvuranlar hakkında cezai müeyyide istemi yanında, Sendika'nın bu sebeple uğradığı maddi zararı tazmini yoluna da gidebilir. Ayrıca, hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebep olanlar ve kusurlu görülenler Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilirler.

(5) İtiraz süresi geçen veya itirazın reddine karar verilen seçim sonuçlarına karşı iki gün içinde mahkeme yoluna müracaat edilebilir. Mahkeme tarafından verilen kararlar kesindir. Delege seçiminin, mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, seçimler onbeş gün içinde yenilenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Genel Kurulların Toplanma ve Çalışma Şekli

MADDE 12-(1) Olağan Genel Kurullar dört yılda bir, Genel Merkez Genel Kurulu için Genel Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü tarihte, Şube Genel Kurulları Genel Merkez Genel Kurul tarihinden en geç iki ay önce tamamlanmak şartıyla Genel Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü tarihte yapılır.

(2) Genel Kurullara çağrı, Yönetim Kurulları tarafından yapılır. Yönetim Kurulları tarafından yapılacak çağrıda; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir, çağrı ilk toplantıdan 15 gün önce ilan edilir. İlanın ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu kararlarıyla belirlenir.

(3) Genel kurul gündeminde zorunlu organların seçimi olması halinde, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

(4) Genel Kurullar, Yönetim Kurulları tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde, delege tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Karar yeter sayısı ise, delege tam sayısının 1/4'ünden az olmamak üzere toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

(5) Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde, Genel Merkez Genel Kurulları, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı tarafından, Şube Genel Kurulları, Şube Başkanı veya Şube Başkanının görevlendireceği bir Şube Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

(6) Genel Kurulları idare etmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve lüzumu kadar katip üyenin görev yapacağı en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur. Şube Genel Kurul Başkanlık Divanı ise bir başkan ile lüzumu kadar katip üye olmak üzere en az 3 (üç) en fazla 7 (yedi) kişiden oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile genel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.

(7) Genel Kurullarda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Delege tam sayısının en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı istenen konular gündeme alınır ve görüşülür. Genel Kurul gündeminden madde çıkarılmasına ilişkin öneri verilmesinde de 1/10 şartı aranır.

(8) Genel Kurullarda, zorunlu organların seçimi ve delege seçimleri hariç olmak üzere bütün oylamalar açık oylama yöntemiyle gerçekleştirilir.

(9) Genel kurullarda, delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar. Üyeliği sona erenlerin delege sıfatı da sona erer. Ancak delge seçildikten sonra emekli olanların delege seçildikleri dönemin sonuna kadar delegelik sıfatı devam eder.

(10) Genel Kurulların görüşme kararları ile oylama neticeleri Genel Kurul Kararları karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Karar defteri ve tutanaklar Genel Kurul Başkanlık divanınca imza edilir.

(11) Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Olağanüstü Genel Kurullar

MADDE 13- (1) Olağanüstü Genel Kurullar, üye tam sayısının salt çoğunlukla karar verilmiş olmak şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla Denetleme Kurulunun kararıyla, ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin her birinin ayrı ayrı yazılı isteği üzerine en geç altmış (60) gün içinde, toplanır.

(2) Olağanüstü Genel Kurulların gündemi, Olağanüstü Genel Kurul kararını veren Kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Yönetim Kurullarınca belirlenir.

(3) Olağanüstü genel kurul toplantılarının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

(4) Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine 6 aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

Adaylarda Aranacak Şartlar

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilebilmek için:

  1. Birlik Haber-Sen üyesi olmak,

  2. Fiil ehliyetine sahip olmak,

  3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkum olmamak,

  4. Sendika veya sendika şubesi yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almaları sebebiyle aylıksız izne ayrılanlar hariç olmak üzere üyeliği askıya alınmamış olmak, üyelikten geçici çıkarılmamış olmak,

  5. Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliği için o şubenin görev alanı içinde çalışıyor olmak, Şube Başkanı olabilmek için o şubenin genel kurul delegesi olmak, şube yönetim kuruluna seçilebilmek için en az iki yıldan beri kamu görevlisi olarak çalışmak, gerekmektedir.

(2) Delege adayı olabilmek için:

  1. Birlik Haber-Sen üyesi olmak,

  2. Fiil ehliyetine sahip olmak,

  3. Sendika veya sendika şubesi yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almaları sebebiyle aylıksız izne ayrılanlar hariç olmak üzere üyeliği askıya alınmamış olmak, üyelikten geçici çıkarılmamış olmak,

  4. Şube Genel Kurul delegesi olabilmek için, o şubenin görev alanı içersinde çalışıyor olmak, gerekmektedir.

Genel Kurullarda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar

MADDE 15- (1) Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir.

(2) Hâkim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri inceleyerek onaylar ve ilan edilmek üzere bir nüshasını sendika veya ilgili şubeye verir. Sendika veya ilgili şube onaylı listeyi genel kurul toplantı tarihinden yedi gün önce Sendika veya şube binasında asmak suretiyle veya internet sitesinde ilan eder. İlan süresi üç gündür.

(3) İlan süresi içerisinde seçim kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından onaylanarak Sendika veya ilgili şubeye gönderilir.

(4) Seçim Kurulu Başkanlığı, sendika veya ilgili şubenin üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan ve seçimlerde aday olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kurulunu oluşturur. Seçim sandık kurulu yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir. Seçim sandık kurulu, seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir.

(5) Seçimlerde aday olanların listeleri, başkanlık divanınca düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanlığına mühürlenmek üzere verilir.

(6) Listede adı bulunanlar, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy kullanır. Oy, sandık kurulu başkanı tarafından adayları gösteren ve seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

(7) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur.

(8) Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir nüshası ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçim sonuçları anılan başkanlık tarafından derhâl ilan edilir ve sendika veya ilgili şubeye bildirilir.

(9) Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş sayılır.

(10) Seçimde görev alan seçim kurulu ve seçim sandık kurulu üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre sendika ve ilgili şubece ücret ödenir.

Seçimlere İtiraz

MADDE 16- (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 15 inci madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve sendika veya ilgili şubeye bildirir.

(2) Bakanlık veya sendika ya da ilgili şubenin delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İl, İlçe, İşyeri Sendika, Sendika İşyeri, Temsilcilerinin Seçimi

İl Temsilcilerinin Atanması

MADDE 17-(1) İl Temsilcisi, İl Temsilci Yardımcısı (İl Temsilcisi Vekili), İl Temsilci Yardımcısı (Mali İşler), İl Temsilci Yardımcısı (Teşkilatlanma), İl Temsilci Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler), İl Temsilci Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme), İl Temsilci Yardımcısı (Basın ve İletişim) olmak üzere yedi kişiden oluşan İl Temsilciliği Genel Yönetim Kurulu kararıyla bir olağan genel kurul dönemi için atanır.

(2) Olağan Genel Kurul dönemi tamamlanmaksızın, kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere, il temsilci ve il temsilci yardımcılarının, görevden alınması ve yeni atamaların yapılması Genel Yönetim Kurulu'nun takdirindedir.

İlçe Temsilcilerinin Atanması

MADDE 18- (1) İlçe Temsilcisi, İlçe Temsilci Yardımcısı (İlçe Temsilcisi Vekili), İlçe Temsilci Yardımcısı (Mali İşler), İlçe Temsilci Yardımcısı (Teşkilatlanma), İlçe Temsilci Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler), İlçe Temsilci Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme), İlçe Temsilci Yardımcısı (Basın ve İletişim) olmak üzere yedi kişiden oluşan İlçe Temsilciliği Genel Yönetim Kurulu kararıyla bir olağan genel kurul dönemi için atanır.

(2) Olağan Genel Kurul dönemi tamamlanmaksızın, kalan görev süresiyle sınırlı olmak üzere, ilçe temsilci ve ilçe temsilci yardımcılarının, görevden alınması ve yeni atamaların yapılması Genel Yönetim Kurulu'nun takdirindedir.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması

MADDE 19- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan tespite göre, işyerlerinde en çok üye kaydetmiş sendika olunması halinde, Genel Yönetim Kurulu kararıyla, bir tespit dönemi için işyeri sendika temsilcileri atanır.

(2) İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş işyeri sendika temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanabilir.

(3) Bir tespit dönemi sonunda yeni işyeri sendika temsilcisi ataması yapılmaması halinde, mevcut işyeri sendika temsilcilerinin görev süresi bir tespit dönemi daha uzamış sayılır.

(4) İşyeri Sendika Temsilcilerinin görev süresi tamamlanmaksızın görevden alınması ve yeni atamaların yapılması Genel Yönetim Kurulu'nun takdirindedir.

Sendika İşyeri Temsilcilerinin Atanması

MADDE 20-(1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan tespite göre, işyerlerinde en çok üye kaydetmiş sendika olunamaması halinde, Genel Yönetim Kurulu kararıyla, bir tespit dönemi için sendika işyeri temsilcileri atanır.

(2) İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 200’e kadar ise bir, 201-600 arasında ise en çok iki, 601-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok dört, 2000’den fazla ise en çok beş sendika işyeri temsilcisi seçilebilir. Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanabilir.

(3) Bir tespit dönemi sonunda yeni sendika işyeri temsilcisi ataması yapılmaması halinde, mevcut sendika işyeri temsilcilerinin görev süresi bir tespit dönemi daha uzamış sayılır.

(4) Sendika İşyeri Temsilcilerinin görev süresi tamamlanmaksızın görevden alınması ve yeni atamaların yapılması Genel Yönetim Kurulu'nun takdirindedir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulamanın İzlenmesi

MADDE 21- (1) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak seçimlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama görev ve yetkisi, mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısındadır.

(2) Bu yönetmeliğin uygulanmasında karşılacak sorunları gidermeye Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu'nun 02.03.2016 tarih ve 1284 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Genel Yönetim Kurulu yürütür.