Amacımız

Biz bilir ve inanırız ki dünya üzerinde Allah’a kulluktan daha büyük bir mekân, Allah’ın rızasını gözeterek insana hizmet etmekten daha büyük bir onur yoktur. 

Memur Sen ve Birlik Haber-Sen amacı özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır.

a - Hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b - Keyfi tutum ve davranışların ortadan kaldırılması. Adil, objektif kriterlerin uygulanması ve  memurların haysiyet  ve onurunu rencide edici her tür davranıştan kaçınılması,

c - Sosyal bir varlık olan insanın, kamu  kurumlarında çalışmalarının yanında, sosyal anlamda insana verilmesi gereken değerin memurlarımıza da verilmesi,

d - Kamu kurumlarında adaletin sağlanması. Liyakatin, kariyerin, yeterliliğin ön plana çıkarılması,

e – Devlet memurlarımızın bir aile ortamı içerisinde aile fertleri de gözetilerek sosyal dayanışmanın ön plana çıkarılması ve bu dayanışmanın ülke çapında yaygınlaştırılması,

- Üye sendika mensuplarının en iyi biçimde bilgilendirilmelerini mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakın tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

g – Üyelerimizin işverence veya yönetici, amir yada çalışma arkadaşı tarafından mağdur edilmeleri halinde üye sendika mensuplarına maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı, 

h - Tüm sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,

f - Üye sendikalar, kadın üye mensuplarının mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı, 

g - Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını, 

h - Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını, bu hususlarda yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

ı - Doğal hukuktan hareketle her türlü oligarşiye karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı, 

i - Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bunların mücadelesini yapmayı,

j - Grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkını elde etmeyi görev bilir,

k - Huzurlu bir çalışma ortamının herkes için olmazsa olmazı olan, ülkesi ve milletiyle geleceğe emin adımlarla yürümenin üretken bir yapıdan geçtiği ve bu üretken yapıyı ülkemizde hakim kılmanın huzuru temin edecek yapı taşlarının ülke barışına bağlı olduğu düşüncenin yerleştirilmesi,

m - Ülkemizde demokrasinin tabana yayılarak gelişmesini ve sivil toplumun güçlendirilmesi.