Temel İlkelerimiz

1 - Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak.

 

2 - Dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilmek ve kabul etmek.

 

3 - Birey hakkının en temel insan hakkı olduğunu bilmek ve kabul etmek.

 

4 - Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak ve korumak.

 

5 - İnsan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak.

 

6 - Hür düşünceyi, özgür iradeyi, fikir ve inanç özgürlüğünü en temel insan hakkı bilmek.

 

7 - Fikir hürriyeti ve özgürlüğünü temel insan hakkı bilmek ve savunmak.

 

8 - Antidemokratik, çağdışı oluşum ve yapılanmalara karşı çıkarak demokratik hukuk devletinin kurulması ve korunması için mücadele etmek.

 

9 - Toplumun kültürel altyapısını oluşturan milli ve manevî değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer yargılarına saygılı olmak.

 

10 - Tarihî ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve korumak.

 

11 - İdeolojik ve siyasî yapılanmalardan her zaman ve zeminde uzak kalmak.

 

12 - Siyasî partilerimizin tümüne aynı uzaklıkta ve aynı yakınlıkta olmak.

 

13 - Sendikal mücadelede her zaman sorumluluk bilinci içinde, yapıcı, uzlaşmacı ve ilkeli olmak.

 

14 - Sendikacılığın bir kitle hareketi olduğu bilincini hakim kılmak.

 

15 - Sendikacılığın tüm aşamalarında sendikal demokrasiyi egemen kılmak… Çoğulculuk, aktif katılım ve açıklık kavramlarını hakîm kılmak.

 

16 - Sınıf, zümre, dil, din, ırk ve mezhep ayrımcılığı yapmamak.

 

17 - Özgür iradeye dayalı hür ve ilkeli sendikacılık prensiplerini benimsemek ve savunmak.

 

18 - Eğitimde fırsat eşitliğini olmazsa olmaz kural bilmek ve sistemimize hakîm kalmaya çalışmak.

 

19 - Ülke kalkınmasının ancak eğitimle olabileceğini yılmadan, usanmadan insanımıza anlatmak, duymak ve görmek istemeyen yetkililere duyuruncaya kadar mücadele etmek.

 

20 - Kavga, çatışma, şiddet değil uzlaşma, hoşgörü, kardeşlik içinde sevgiye ve ülkeye sevdalı olmak.

 

21 - Devletin Anayasamızda ifadesini bulan tüm ilkelerine bağlı kalmak ve korumak.

 

22 - Devletin “SOSYAL DEVLET” ilkesinin mutlak kamil anlamda hayata geçirilmesi için yasal ve hukuk zemininde her türlü mücadeleyi vermek.

 

23 - Hukuk devletinin, hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuk normlarına bağlı kalınarak korunacağına inanmak.