TRT PERSONEL?NE G?YECEK YARDIMI

01.08.2015 20:31

TRT PERSONEL?NE G?YECEK YARDIMI

"

 

TRT Genel Müdürlü?ü çal??anlar?n?n dikkatine...

 

2012 y?l?nda Hükümet ile Memur Sendikalar? aras?nda yap?lan 2012-2013 y?l? Toplu Sözle?me görü?melerinde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karar?'n?n 49. maddesinde belirtilen ve 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü?ü'nde yay?nda ve verici istasyonlar?nda çal??an personele, Ocak ve Temmuz aylar? olmak üzere y?lda 2 defa giyim yard?m? yap?lmas? hususunda karar birli?ine var?lm??t?r.

 

Giyim yard?m?ndan faydalanamayan idari personeller  için sendikam?z taraf?ndan gerekli çal??malar hukuki yönden ba?lat?lm??t?r.Bilgilerinize sunar?z.

 


1995 sinasi_38 18.12.2012 15:56:46 18.12.2012 15:36:02 0.0.0000 sinasi_38 20.12.2012 13:32:48 1 1 1 1 0 1 151 153 PTT'YE ?L??K?N K?K TALEPLER?M?Z B?R B?R GERÇEKLE??YOR ../dosyalar/SAHTE_PARAAAAAAA/PROCOIN-920.jpg

PTT Genel Müdürlü?ü taraf?ndan al?nan tedbirler ve gi?e memurlar?n?n dikkatli çal??malar? sayesinde ülke genelinde en az sahte para kullan?lmaya çal???lan kurumlardan birisi olmu?tur.

 

Bununla beraber ülkemizde görünen sahte paralar ileri teknolojiler ile yap?lmakta ve piyasaya sürülmeye çal???lmaktad?r. Bu durumdan çal??an personellerimizi korumak için Tüm Merkez ve ?ubelere Sahte Paray? Tespit eden Para Sayma Makinesi tahsis edilmesini talep etmi?tik.

 

K?K (Kurum ?dare Kurulu) taleplerimizin 11. s?ras?nda bulunan ""Sahte Para Tespit Cihaz?"", 2012 y?l? için 1200 adet al?narak Ba?müdürlük'lere gönderilmi?tir. Bilgilerinize.

"