GENEL BA?KANIMIZDAN YEN? YIL MESAJI

01.08.2015 20:31

GENEL BA?KANIMIZDAN YEN? YIL MESAJI

çok de?erli dostlar?m, çal??ma arkada?lar?m,

 

Genel Yetkili Sendika olmam?z? sa?layan sizlerin insanca ya?ayabilecekleri ve tüm sosyal, toplumsal sorumluklar?n? yerine getirebilecekleri ekonomik, kültürel, özlük, mesleki hak ve menfaatlere ula?abilmeniz için birlikte sürdürdü?ümüz sendikal mücadelemizde bir y?l? daha geride b?rak?yoruz.

 

Birlik Haber-Sen ailesi olarak yola ç?karken belirledi?imiz ilke ve amaçtan sapmadan mücadelemize devam etmenin hakl? gururunu ya??yoruz.

 

2013 y?l?nda da ülkemize, milletimize ve tüm çal??anlara lay?k olmak ve hizmet etmek için evrensel insan haklar? ve Anayasa’ya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlay??? ?????nda, hak ve emek mücadelemiz devam edecektir.

 

Yeni y?l?n büyük milletimiz, aileniz ve sizin için sa?l?k, huzur ve mutluluk getirmesini, yeni umut ve ba?ar?lara zemin olu?turmas?n? diler en içten selam ve sayg?lar?m? sunar?m.

 

Allah yar ve yard?mc?n?z olsun.

 

 

 

?inasi GüLCüO?LU

         Birlik Haber-Sen Genel Ba?kan?