TOPLU SÖZLE?ME YASASI ÇALI?MASI SÜRÜYOR

01.08.2015 20:31

TOPLU SÖZLE?ME YASASI ÇALI?MASI SÜRÜYOR

"Memur sendikalar? konfederasyonlar? ile Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? aras?nda yürütülen, 4688 Say?l? Kamu Görevlileri Sendikalar? Yasas?’nda yap?lacak de?i?ikli?in esaslar?nda ikinci toplant?da uzla?ma sa?lanamad?.

 

Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk Çelik’in kat?l?m?yla yap?lan toplant?da, teknik heyetlerin haz?rlad??? raporlar ele al?nd?. ?lk olarak, üzerinde uzla?? sa?lanan 16 maddenin görü?ülerek benimsendi?i toplant?n?n ikinci bölümünde ise, uzla?ma sa?lanamayan konular masaya yat?r?ld?.

 

Teknik toplant?larda üzerinde uzla?? sa?lanamayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yap?s? ve toplu sözle?menin esaslar? konular?nda, taraflar görü?lerini tekrarlad?.

 

Milli Savunma Bakanl???, Genelkurmay ve Emniyet Genel Müdürlü?ü’ndeki sivil personelle Ceza ve ?nfaz Kurumu personelinin sendikal? olmas? yönündeki talep ise de?erlendirilmeye al?nd?. Bakan Çelik, bu konuda ilgili bakanl?klarla bir görü?me yaparak, o kurumlar?n görü?lerini bir sonraki toplant?ya kadar almak için çal??aca??n? söyledi.

 

Taraflar?n üzerinde anla?t??? ve ikinci toplant?da da uzla?t?klar? hususlar özetle ?unlar:

 

Çal??anlar?n adayl?k ve deneme süresi tamamlanmadan sendika üyesi olabilmesi

Sendika kurucusu olmak için gerekli oan iki y?l kamuda çal??ma ?art?n?n kald?r?lmas?

100 ve daha fazla çal??an?n görev yapt??? i?yerlerinin en üst amir ve yard?mc?lar? ile kamu kurum ve kurulu?lar?nda görev yapan, devlet memuru statüsündeki özel güvenlik personeline sendika üyesi olabilme hakk?n?n verilmesi,

Yetkili sendikalar?n belirlenmesinde 15 Haziran tarihinin esas al?nmas?,

Toplu sözle?me görü?melerinin eyül ay? içerisinde yap?lmas?,

Toplu sözle?menin bir veya iki mali y?l için geçerli olabilmesi,

 

Teknik heyetlerin üzerinde anla?amad??? ve Bakanl?kta yap?lan ikinci toplant?da ele al?nan ve bir sonraki toplant?da üzerinde çal??ma yap?lacak konular?n özeti ise ?u ?ekilde:

 

Toplu sözle?menin kapsam?,

Toplu sözle?mede kamu çal??anlar?n?n temsili,

Toplu sözle?meyi imzalama veya olabilecek uyu?mazl??? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na götürme yetkisinin kullan?m?,

Hizmet kolu toplu sözle?mesi ve kurumsal tolu sözle?me yap?lmas?,

Toplu sözle?me görü?melerinin tamamlanma süresi,

Toplu sözle?me hükümlerinden faydalanacak kamu çal??anlar? ve dayan??ma aidat?,

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nu yap?s?.

 

 

 

KAMU GÖREVL?LER? HAKEM KURULU BA?IMSIZ OLMALI

Toplant? sonras? bir aç?klama yapan Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Gündo?du, kamu görevlilerinin ba??ms?z olmas? gerekti?in söyledi. Toplu sözle?menin yap?lma ?ekli, toplu sözle?meyi imzalama yetkisi ve anla??lamamas? halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na itiraz etme hakk?yla, sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin toplu sözle?me haklar?ndan faydalanmak için, yetkili sendikaya dayan??ma aidat? ödemesi konular?nda ?srarl? olduklar?n? ifade eden Gündo?du, “Biz, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun ba??ms?z olmas?n? istiyoruz. Ço?unlu?unu hükümetin seçti?i ve atad??? bir kuruldan ba??ms?z bir karar ç?kmas? imkans?zd?r. ?mza yetkisi ve itiraz halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ba?vurma yetkisi de yetkili konfederasyonda olmal?d?r.” ?eklinde konu?tu.

 

Bir sonraki toplant?da konular?n somut olarak ele al?narak somutla?t?r?laca??n? söyleyen Gündo?du, kal?c? bir toplu sözle?me yasas? için çal??t?klar?n? ifade etti.

 

"