TOPLU SÖZLE?ME BA?LIYOR

01.08.2015 20:31

TOPLU SÖZLE?ME BA?LIYOR

"

Genelde yakla??k bir buçuk milyon Memuru özelde ise Haberle?me ve ?leti?im sektöründe çal??anlar? ilgilendiren ve 2014 - 2015 y?llar?n? kapsayan Toplu Sözle?me görü?meleri ba?l?yor. Memur Sen Konfederasyonu ile birlikte Birlik Haber Sen' in Toplu Sözle?me taleplerimiz yazm?z?n devam?ndad?r.

 

Memur -Sen Konfederasyonunda yap?lan bas?n aç?klamas?ndan sonra Memur Sen Konfederasyonu Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Birlik Haber - Sen Genel Merkez Yönetimi ve bagl? Sendika Yönetim Kurulu Ba?kanlar? ile Devlet Personel Ba?kanl???na yürü? gerçekle?tirerek Memur Sen' in Toplu Sözle?me taleplerini ilettiler. 

 

Birlik Haber Sen Genel Ba?kan? Say?n ?inasi GüLCüO?LU Sendikam?z?n Genel Yetkili sendika olarak ilk kez oturaca?? toplu sözle?me masas?nda Birlik Haber Sen' in 2014 - 2015 y?llar?n? kapsayan Toplu Sözle?me Taleplerini Devlet Personel Ba?kan?na teslim etti.

 

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

 2014-2015 YILLARINI KAPSAYAN TOPLU SöZLE?ME TALEPLER? öZET TABLOSU

 

TALEP KONUSU

 

MEVCUT DURUM

 

TALEB?M?Z

TABAN AYLI?I

 

++++++

 

MAA? VE üCRETLERE ?L??K?N ORANSAL ARTI? (AYLIK KATSAYISI ARTI?I)

 

1000x1,0275=1027,5 TL

 

 

0,076791

 

TABAN AYLI?INA 100 TL SEYYANEN ZAM

(1027,5+100)x/+(0,06)=1195,15 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren) 

2014 y?l? için % 6 + % 6

2015 y?l? için % 6 + % 6      

 

TOPLU SöZLE?ME ?KRAM?YES?

 

 

üç ayda bir 45-TL

(Y?ll?k 180-TL ayl?k 15-TL) 

2014 Y?l? üç Ayda bir 90 TL

(Y?ll?k 360 TL, Ayl?k 30 TL)

2015 Y?l? üç Ayda Bir 120 TL

(Y?ll?k 480 TL, Ayl?k 40 TL)

Yetkili Sendika üyelerine %50 art?r?ml? ödenir.

      (Y?ll?k 540/720, Ayl?k 45/60TL)279.840 YTL

 

SöZLE?ME üCRET TAVANI

 

4.028,86 TL 

5.500-TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

A?LE (E?-çocuk) YARDIMI

E? Yard?m?=Gösterge x Ayl?k Katsay?s?=

çocuk Yard?m?= Gösterge x Ayl?k Katsay?s?

 

E? Yard?m?

2.134 x0,076791=163,90  TL

çocuk Yard?m?

250x 0,0761791=19,20 TL (6 Ya? üstü) 

38.40 TL (6 Ya? ve alt?)

234 TL

Emekli Kamu görevlilerine 117 TL olarak ödenir. (01.01.2014 tarihinden itibaren)

50 TL

 (01.01.2014 tarihinden itibaren her çocuk için e?it olarak ve emekli kamu görevlileri de yararland?r?l?r)

EMEKL?LERE PROMOSYON öDEMES?

Emeklilere maa? ald?klar? banka taraf?ndan promosyon ödemesi yap?lm?yor.

Emeklilere maa? ald?klar? banka taraf?ndan promosyon ödemesine yönelik olarak Sosyal Güvenlik taraf?ndan bankalarla protokol imzalanmas?.

 

KIDEM AYLI?I

(K?dem Ayl??? =K?d. Ayl. Gös.x Hizmet Y?l? x Ayl?k Katsay?s?) 

 

 

20x1x0,076791=1,53 TL

 

Hizmet y?l?nda 25 y?l s?n?rlamas? var.

 

 

100             x        1            x    0,081398        = 8,13 TL

(01.01.2014 tarihinden itibaren)

20 Gösterge rakam?n?n 100’e yükseltilmesi.

K?dem ayl???n?n hesaplanmas?nda 25 y?l s?n?rlamas?n?n kald?r?lmas?

 

 

 

4/C (GEç?C? PERSONEL) STATüSüNDEK? PERSONEL?N DURUMU

 

11 Ay 28 gün istihdam,

?? güvencesi yok.

Kadrolar? yok.

Bakanlar Kurulunda belirtilen gösterge rakamlar? ile ayl?k katsay?s?n?n çarp?m?yla bulunan tutarda maa? al?yorlar.

*Kadroya geçirilmeleri,

*Ayl?k katsay?s?nda yap?lan art?? d???nda;

1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

1/7/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL seyyanen zam

*(Yüksekö?renim mezunu 4/C’li personel için seyyanen zam oran?n?n daha yüksek uygulanmas?)

* Aile yard?m?ndan yararland?r?lmas?.

666 say?l? KHK KAYNAKLI  MA?DUR?YETLER?N G?DER?LMES?

666 Say?l? KHK ile 375 say?l? KHK’de de?i?iklik yap?lm?? ve kamu görevlilerinin ek ödeme oranlar? belirlenmi?tir. Söz konusu belirlemede, ö?retmen ve ö?retim elamanlar? ba?ta olmak üzere az?msanmayacak say?da kamu görevlisi ma?dur edilmi?tir.

Ba?ta ö?retmenler ve ö?retim elemanlar? olmak üzere ek ödeme kaynakl? ma?duriyeti bulunan kamu görevlilerinin maa? ve ücretlerinde ek ödeme veya di?er bordro kalemleri arac?l???yla art?? yap?lmas?; bu çerçevede hizmet kollar?ndaki yetkili sendikalar?n talepleri do?rultusunda ek ödeme/özel hizmet tazminat? ve benzeri maa? kalemlerinde art?? yap?lmas?.

 

DO?UM YARDIMI

Do?um Yard?m? =Do?. Yard. Gösterge Rakam? x Ayl?k Katsay?s?

 

 

2500 x 0,076791= 191.97 TL

 

10000 x0,081398 = 813,98

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

öLüM YARDIMI

(Memurun Kendisi ?çin= En Yüksek Devlet memuru Ayl??? x 2)

Memurun E? ve çocu?u ?çin- En yüksek Devlet Memuru Ayl??? x 1)

Memurun Kendisi için= 729,5x2= 1.459 TL

Memurun E? ve çocu?u ?çin

729,5 x 1= 729,5 TL

Memurun Kendisi ?çin= En Yüksek Devlet memuru Ayl??? x 4

773,28 x 4 = 3,093,12 TL

 

Memurun E? ve çocu?u ?çin=En Yüksek Devlet Memuru Ayl??? x 2

773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

KRE? YARDIMI

 

-----------------------

 Büyük ?ehir kapsam?ndaki illerde 300 TL

 Di?er illerde 250 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren) 

 

EVLENME YARDIMI

 

-------------------------

Memurun kendisinin evlili?inde En Yüksek Devlet Memuru Ayl??? X 5 kat? = 773,28 x 5 = 3.866 TL

çocuklar?n?n evlilikleri halinde;  En Yüksek Devlet Memuru Ayl??? X 2 kat? = = 773,28 x 2 = 1.546,5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

 

ULA?IM YARDIMI

 

--------------------------

Fiilen görev yap?lan her gün için 5 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren)

YEMEK YARDIMI

Ayni Yard?m Yap?l?yor 

Görev ba??nda geçirilen her ö?ün için 6 TL

(01/01/2014 tarihinden itibaren) 

G?YECEK YARDIMI

Giyecek Yard?m? Yönetmeli?inde belirtilen kadro ve unvanlar için farkl? miktarda yap?l?yor ve bütün kamu görevlileri faydalanam?yor.

Giyecek Yard?m? Yönetmeli?inde

2014 y?l? için 100 TL

2015 y?l? için 125 TL

 

 

 

 

HARCIRAH (YEVM?YE)

VE

KONAKLAMA üCRETLER?

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar  38,50

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00

d) Ayl?k/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50

e) Ayl?k/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

 Konaklama ücreti Gündeli?in 10 günü a?mamak üzere %50 fazlas? olarak ödenir.

 

   Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ay?r?m yap?lmaks?z?n bütün kamu görevlilerine;

2014 Y?l? ?çin  50 TL

2015 Y?l? ?çin  60 TL

 Konaklama ücreti ; 10 günlük süre s?n?rlamas? olmaks?z?n gündelik tutar?n?n %50 fazlas?n? a?mamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenir.

 

 

 

FAZLA MESA?

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre farkl? tutarlarda (1.45 TL, 1,53 TL, 2.50, 5.70 TL) ödeme yap?l?yor.

375 say?l? KHK’n?n ek 13 üncü maddesine göre alt? ay? ve ayda 50 saati geçmemek üzere Bakanlar Kurulu’nca be? kat?na kadar fazla çal??ma ücreti ödenebiliyor.

2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;

        (2014 için 4  TL,  5 TL,  7 TL,  15 TL)

(2015 için  5 TL,  6 TL,  9 TL, 20 TL)

 

375 say?l? KHK’nin Ek 13 üncü maddesindeki alt? ay? ve ayda 50 saati geçmemek üzere s?n?rlamalar? uygulanmaz.

EMEKL?L?KTE öDENEN TAZM?NAT

Gösterge Rakam? x Ayl?k Katsay?s?)

12.105 x 0,076791=965,5 TL 

18.130 x 0,081398 =1.475, 75 TL

YAN öDEME KATSAYISI

ve

GöSTERGE RAKAMLARI

0,02435

2006/10344 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile bu kararda de?i?iklik yapan kararlardaki gösterge rakamlar? uygulan?yor.

 %50 artt?r?lmak suretiyle

0,03652

2006/10344 say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile bu kararda de?i?iklik yapan kararlardaki gösterge rakamlar? % 50 art?r?ml? uygulan?r.

EK öDEMEN?N EMEKL?L??E YANSITILMASI

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmiyor ve ek ödeme emekli maa??n?n belirlenmesinde dikkate al?nm?yor.

Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yap?lmas? ve em ödemenin emekli maa??n?n belirlenmesinde dikkate al?nmas?.

(Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesilmesi nedeniyle prim miktar?ndaki art?? Hazine taraf?ndan kar??lanmas?) 

 

EMEKL? ?KRAM?YES?

Emekli ikramiyesinin hesaplanmas?nda 30 y?ll?k süre s?n?r? var. (Otuz y?ldan sonraki hizmet süreleri ikramiye de dikkate al?nm?yor.)

Emekli ikramiyesinin hesaplanmas?nda 30 y?ll?k süre s?n?r?n?n kald?r?lmas?

 (Otuz y?ldan sonraki hizmet sürelerinin ikramiyenin ödenmesinde dikkate al?nmas?)

 

399 say?l? KHK’ye eki II Say?l? CETVELE TAB? PERSONEL

Ek ödeme oranlar? emsali devlet memurundan dü?ük

Gelir vergisi tutarlar? emsali devlet memurlar?ndan yüksek

Arazi tazminat? alam?yorlar

 

Ek ödeme oranlar? emsali devlet memurlar?ndan dü?ük olamaz.

Gelir vergisi kesintileri, emsali devlet memurundan yüksek olamaz.

Devlet memurlar?n?n arazi tazminat?ndan yararlanmas?na ili?kin hükümler aynen uygulan?r.

.

KORUMA GüVENL?K GöREVL?LER?

Silah tazminat? ve vardiya tazminat? ödenmiyor.

Silah tazminat? ve vardiya tazminat? ödenmesi

KILIK-KIYAFET DüZENLEMES?

Ba?ta ba?örtüsü olmak üzere k?l?k-k?yafete ili?kin darbe dönemi Yönetmeli?i kaynakl? yasaklar var.

Ba?ta ba?örtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin k?l?k-k?yafet kapsaml? yasaklar?na son verilmesi

B?R DERECE VER?LMES? VE D?S?PL?N CEZALARININ AFFI

2005 y?l?ndan önce göreve ba?layan kamu görevlilerine bir derece verilmi? ve disiplin cezalar?n?n aff?na ili?kin en son düzenleme 2005 y?l?nda yap?lm??t?r.

2005 y?l?ndan sonra göreve ba?layan/ba?layacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi

2005 y?l?ndan sonra uygulanan disiplin cezalar?n?n aff?na ili?kin düzenleme yap?lmas?

(Yüz k?zart?c? suçlar ile devlete kar?? i?lenen suçlar vb. suçlar hariç olmak üzere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLU SöZLE?ME TALEPLER?M?Z? ?NCELEMEK ?ç?N A?A?IDAK? RES?ME TIKLAYINIZ...

 

 

"