NORM KADROLARI ÇALI?MASI VE YEN?DEN DÜZENLENMES?

01.08.2015 20:31

NORM KADROLARI ÇALI?MASI VE YEN?DEN DÜZENLENMES?

 

 Birlik Haber-Sen Genel Ba?kan? ?inasi Gülcüo?lu,  PTT Genel Müdürü Say?n Osman TURAL ile yapt??? görü?mede, PTT de ya?anan s?k?nt?lar? dile getirmi?tir. 

 

Ba?l?ca s?k?nt?larda memur ve da??t?c? normlar?n?n yeniden düzenlenmesi yönünde görü?lerini bildirmi?tir. Bu görü?mede PTT Genel Müdürü Say?n Osman Tural’?n da memur ve da??t?c? kadrolar?n?n yeniden düzenlenmesi yönünde bir talimat vererek en k?sa sürede norm çal??malar?n?n ba?lat?laca??n? bildirmi?lerdir.

 

Yap?lan görü?meye Nev?ehir ?l Ba?kan? ümit Gümü? (Denetleme Kurulu Ba?kan?), Eski?ehir ?l Ba?kan? Ercan Yatt?kalkmaz (Denetleme Kurulu üyesi), Denetleme Kurulu üyesi Salih Aç?kgöz, Sinop ?l Ba?kan? ?afak Bayrak, Rize ?l Ba?kan? Ali Neziro?lu da kat?lm??lard?r. Görü?menin  verimli geçti?ini bildirerek, PTT Genel Müdürlü?üne yapt???m?z müracaat?m?zda yaz?n?n ekinde mevcuttur.