BasınYayın ve Enformasyon Gen.Müd.

01.08.2015 20:31

BasınYayın ve Enformasyon Gen.Müd.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı.

 

 

19-20 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulumuzdan sonra Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde çalışanların sorunları ve problemlerinin çözülebilmesi için gerekli çalışmaları başlattık.

 

BYEGM de yaptığımız tespitler doğrultusunda, öncelikli olarak üzerine yoğunlaştığımız konulardan birisi olan, 4/B’li çalışanlara kadro verilmesi idi. Nitekim Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Konfederasyonumuzun kongresinde ilan etmesi ile 4/B’li çalışan arkadaşlarımıza kadro almış olduk.

 

İkinci olarak Hükümetin uzun süredir gündeminde olan ve sendikamızın da ısrarla takip ettiği Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması hakkında kanun hükmünde kararname 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Genel Başkanımız Sayın Şinasi GÜLCÜOĞLU’ nun BYEGM Genel Müdürlüğü ile fikir alışverişinde bulunmasından sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent ARINÇ ile yaptığı görüşmelerde konuyu dosya halinde gündeme getirmiş ve yeni yasanın çıkmasında etkin derecede rol almıştır.

 

Bu noktada söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede görülen eksikliklerin giderilmesi içinde ayrıca görüşmelerimiz devam edecek olup, örneğin Memur, Şef, İdari ve Teknik personelin özlük haklarının iyileştirilmesi içinde ayrıca çalışmalarımızın olduğunun bilinmesini isteriz.

 

Not: Yasanın yeni hali yazımızın devamında yer almakta olup, söz konusu kanunla alakalı sorularınızı WEB sitemizin “Sorun-Söyleyelim” kısmına gönderdiğiniz takdirde en kısa zamanda cevaplandırılacaktır..

 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”

 

MADDE 18 – 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanı” ibaresi “Başbakan Yardımcısı”, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanının” ibaresi “Başbakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 19 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Tercüme Dairesi Başkanlığı.”

 

MADDE 20 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tercüme Dairesi Başkanlığı:

MADDE 10/A – Tercüme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık ve gerektiğinde bakanlıkların tercüme taleplerini doğrudan ya da hizmet alımı yoluyla karşılamak,

b) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin dış kamuoyuna duyurulması için hazırlanan metinlerin talep edilen dillerde çevirisini yapmak,

c) Türkiye’nin tanıtılması amacıyla ihtiyaç duyulan dillerde yayınlar hazırlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 21 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının mülga (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.”

MADDE 22 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:

MADDE 13 – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 23 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,”

MADDE 24 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin başlığı “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı” ve birinci fıkrasında yer alan “Personel Şubesi Müdürlüğünün” ibaresi “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin başlığı “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” ve birinci fıkrasında yer alan “İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurtdışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürün görevlendireceği bir Daire Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak seçilir. Yurtdışı teşkilatı kadrolarına gerektiğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre atama yapılabilir. Ancak bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.”

MADDE 27 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “daire başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, basın ve enformasyon uzmanı, mütercim, basın ve enformasyon uzman yardımcısı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Geçici görevlendirme ve çalışma grupları:

EK MADDE 2 – 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının muvafakatiyle aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Genel Müdürlükte görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin Genel Müdürlükte geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır.

Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir.

Basın ve Enformasyon Uzmanlığı

EK MADDE 3 – Genel Müdürlük, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Basın ve Enformasyon Uzmanı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı istihdam edebilir.

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının   mütercim-tercümanlık bölümleri ile yönetmelikle belirlenen diğer fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenen konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolara atanır.

Basın ve Enformasyon Uzmanı ile Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, eğitim, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 29 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanma

GEÇİCİ MADDE 9 – Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanları, kırk yaşından gün almamış olmak ve Basın ve Enformasyon Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşımak kaydıyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan tarafından Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı otuzu geçemez.

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlük için ihdas edilen kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 11 – Genel Müdürlüğe ait olup, bu Kanun Hükmünde Kararname ile iptal edilen kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın Şube Müdürü kadrosuna atanmış sayılır.”

MADDE 30 – 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin “Ana Hiz. Birimleri” başlıklı sütununa “4. Tercüme Dairesi Başkanlığı” sırası eklenmiş, “Danışma Bir.” başlıklı sütununun mülga 2 nci sırası “2. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve “Yardımcı Birimler” başlıklı sütununun 1 inci ve 2 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı”

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU        : BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

 

Sınıfı 

Unvanı 

Derecesi 

Serbest Kadro Adedi 

Toplam 

GİH

Tercüme Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

1

1

1

GİH

Mütercim

7

10

10

GİH

Mütercim

8

20

20

GİH

Mütercim

9

20

20

GİH

Basın ve Enformasyon Uzmanı

5

20

20

GİH

Basın ve Enformasyon Uzmanı

6

40

40

GİH

Basın ve Enformasyon Uzmanı

7

40

40

GİH

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı

8

50

50

GİH

Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı

9

50

50

 

TOPLAM 

 

253

253

 

 

KURUMU        : BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI     : TAŞRA

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

 

Sınıfı 

Unvanı 

Derecesi 

Serbest Kadro Adedi 

Toplam 

GİH

İl Müdürü

1

10

10

GİH

Şube Müdürü

2

5

5

GİH

Şube Müdürü

3

10

10

GİH

Mütercim

8

5

5

GİH

Mütercim

9

5

5

GİH

Memur

8

10

10

GİH

Memur

9

10

10

GİH

Memur

10

10

10

 

TOPLAM 

 

65

65

 

 

KURUMU        : BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI     : YURTDIŞI

 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

 

Sınıfı 

Unvanı 

Derecesi 

Serbest Kadro Adedi 

Toplam 

GİH

Basın Müşaviri

1

13

13

GİH

Ataşe

1

5

5

 

TOPLAM 

 

18

18

(2) SAYILI LİSTE

 

KURUMU        : BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI     : MERKEZ

 

İPTAL EDİLEN KADROLARIN 

 

Sınıfı 

Unvanı 

Derecesi 

Serbest

Kadro Adedi 

Toplam 

GİH

Personel Şubesi Müdürü

1

1

1

GİH

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü

1

1

1

 

TOPLAM 

 

2

2

İLGİLİ FOTOĞRAFLAR