BA?BAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'A Z?YARET

01.08.2015 20:31

BA?BAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'A Z?YARET

Birlik Haber Sen Genel Ba?kan? ?inasi GüLCüO?LU, Genel Ba?kan Yard?mc?s? ömer BUDAK, TRT ?ube Ba?kan? Yakup öZMEN, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu Temsilcisi ?emsettin SüER,  Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü Temsilcisi Aytemur YILDIR ve RTüK Temsilcisi Yasin Y???T,  Ba?bakan Yard?mc?s? Say?n Bülent ARINç ’ ? makam?nda ziyaret ettiler.

 

Genel Ba?kan ?inasi GüLCüO?LU 15 May?s itibar? ile yap?lan üye say?mlar? neticesinde Bas?n Yay?n ve ?leti?im Hizmet kolundaki tüm i? yerlerinde üye say?s? itibar? ile Genel Yetkili Sendika olduklar?n? bununla beraber Bas?n Yay?n ve ?leti?im Hizmet kolunda çal??an personellerin s?k?nt?lar? oldu?unu ve bu s?k?nt?lar?n s?ras?yla;

 

TRT’ de sözle?meli olarak görev yapan çal??anlar?n kadroya al?nmas?,

 

TRT’nin RTüK ile ayn? kanuna tabi olmas? nedeniyle, TRT de görev yapan çal??anlar?n maa? ve özlük haklar?n?n RTüK çal??anlar? ile ayn? seviyeye getirilmesi,

 

TRT, Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü ve RTüK’te görev yapan personele sar? bas?n kart? verilmesi,

 

TRT de yay?nda ve verici istasyonlar?nda çal??an personele verilen giyim yard?m?n?n di?er birimlerde çal??an tüm personeli de kapsayacak ?ekilde yeniden düzenlenmesi,

 

RTüK te çal??an uzmanlar?n yurtd???nda master yapmak için DPB’den kontenjan tan?nmas?,

 

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünde Mütercim, ?ef, Memur, Teknisyen, Veri Haz?rlama Kontrol ??letmeni kadrolar? için s?nav ilan?na ç?k?ld???n?, ?ube Müdürü kadrosu için ise s?nav ilan?na ç?k?lmad???n?, aç?lan s?nav ilan?na ?ube Müdürlü?ü kadrosunun da ilave edilmesinin gerekti?ini,

 

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ünde Baz? unvanlar aras?ndaki ücret dengesizli?inin kald?r?lmas?

 

15 Ocak 2012 tarihinden önce kurumda görev yapmakta olan, kadro kar??l??? sözle?meli mütercimler ile bu tarihten sonra kurumda göreve ba?layan mütercimler, tamamen ayn? niteliklere sahip olmalar?na ve ayn? hizmeti yapmalar?na ra?men 15 Ocak 2012 tarihinden önce ve sonra görev yapanlar aras?nda yakla??k 1000-1200 TL civar?nda ücret fark? bulunmaktad?r. Bu ma?duriyetin giderilebilmesi için gerekli çal??malar?n ve düzenlemelerin yap?lmas?, ayr?ca Redaktörlerin maa?lar?n?n da bu çal??maya dahil edilmesi önem arz etmektedir.

 

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü hizmet binas?n?n ula??m imkânlar?n?n k?s?tl? olmas? nedeniyle personele servis tahsis edilmesi.

 

S?k?nt?lar?n?n oldu?unu ve kendilerine bir dosya takdim ederek bu s?k?nt?lar?n çözümü için destek istediklerini belirtti.

 

Ba?bakan Yard?mc?s? Say?n Bülent ARINç ise bu taleplerimizin gerçekle?mesi için gerekli çal??malar?n yap?laca??n? belirterek TRT de ki sözle?meli personelin kadroya geçmesi için ise çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk çEL?K’in bir çal??ma yapt???n? hat?rlatarak Ba?bakan’?n bu konuda talimat verdi?ini belirtti.

 

Yap?lan ziyaretten memnun oldu?unu belirten ARINç, konular?n yak?n takipçisi olaca??n? belirterek te?ekkür etti.

 

Daha sonra sendikam?za telefon ile dönü? yapan Ba?bakan Yard?mc?s? Say?n Bülent ARINç,

 

Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü için talebimiz olan ?ube Müdürlü?ü s?nav? aç?lmas? talebimizin gerçekle?tirildi?ini ve s?nav ilan?na eklendi?ini belirtti.