AL SANA BELGE, ?ST?FA SÖZÜNÜ TUT!

01.08.2015 20:31

AL SANA BELGE, ?ST?FA SÖZÜNÜ TUT!

"

Karar metninin her sayfas?nda paraf?, son sayfas?nda ise imzas? bulunan temsilcilerine ra?men aç?kça yalan söylemeye devam eden iki konfederasyonu sadece biz de?il, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndaki temsilcileri de yalanlamaktad?r.

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun görü?meleri sürerken, baz? konfederasyon temsilcileri, 2012 için yüzde 4+4'lük zamm?n, Memur-Sen'in önerdi?i akademisyenin oyuyla kabul edildi?ini iddia etmi?lerdi.

 

Doç. Dr. Ayd?n Ba?bu?’un karara muhalefet ?erhi koydu?unu belgeleyen Kamu Hakem Kurulu sonuç metnini sitemizde yay?nlayarak, gerçe?i yans?tmayan aç?klamalarla kamuoyunu yan?ltmaya çal??an söz konusu konfederasyonlar?n iddialar?n?n as?ls?z oldu?unu kamuoyuna duyurmu?tuk.

 

Buna ra?men ayn? iddia sahipleri, bu sefer de Doç Dr. Ba?bu?’un Kamu Hakem Kurulu sonuç bölümüne ?erh koydu?unu, 4+4 zam oran?n? içeren 4,5 ve 6. maddelere ise ?erh koymay?p, evet dedi?ini ileri sürdü. Ancak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun sonuç tutana??n?n tam metninde, iddialar?n aksine Doç. Dr. Ba?bu?’un söz konusu maddelere kar?? oy verdi?i ve metni bu ?ekilde imzalad??? görülüyor.

 

Karar metninin her sayfas?nda paraf?, son sayfas?nda ise imzas? bulunan temsilcilerine ra?men aç?kça yalan söylemeye devam eden iki konfederasyonu sadece biz de?il, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndaki temsilcileri de yalanlamaktad?r. Böylece iddia sahibi konfederasyon ve sendikalar geçmi?te oldu?u gibi bir kez daha as?ls?z iddialar?yla ba? ba?a kalm??lard?r.

 

Bu arada Doç. Dr. Ba?bu?’un karar?n bütünü üzerinde de?il, yüzdelik zamm? içeren bölüme ?erh koydu?una dair belgenin ortaya ç?kmas? durumunda istifa edece?ini kamuoyuna duyuran konfederasyon ba?kan?n?n bu belgeden sonra nas?l bir tav?r sergileyece?ini merak ediyoruz.

 

DOç. DR. BA?BU?'UN KAR?I OY VERD???  MADDELER ?ç?N  TIKLAYINIZ

 

 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlar?na, Doç. Dr. Ayd?n Ba?bu? ile Memur-Sen temsilcileri Hac? Bayram Tombul ve Hüseyin Rahmi Akyüz'ün muhalefet ?erhi koydu?unu gösteren belge. 

 

KAMU GöREVL?LER? HAKEM KURULU KARARLARININ TAM METN? ?ç?N TIKLAYINIZ

"