23 MAYIS' TA KAPALIYIZ

01.08.2015 20:31

23 MAYIS' TA KAPALIYIZ

"

 

23 MAYIS 2012 TAR?H?NDE ?? BIRAKMA EYLEM? VE AYNI TAR?H' TE ANKARA GüVEN PARKTA SABAH 10:00' DAN 19:00' A KADAR OTURMA EYLEM? YAPIYORUZ. EYLEM ?LE ?LG?L? AçIKLAMAMIZI YAZIMIZDA GöREB?L?RS?N?Z.

 

Toplu Sözle?me görü?melerinde Kamu ??veren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikalar? Görevlileri aras?nda uzla?ma ç?kmay?nca süreç Kamu Hakem Kurulu Heyeti’ne kald?. Bütün iyi niyet yakla??mlar?m?za ra?men süreç içerisinde hükümet kanad?ndan bekledi?imiz yakla??m? alamad?k.

 

Türkiye bugün ekonomisi iyi yolda, bütçesi büyüyor, pastas? büyüyor. Dün kriz vard?, bu krizde, memura dediler ki 'sab?rl? ol, dünya yan?yor, Türkiye yan?yor'. Sermaye sahiplerine ne dediler, ne istiyorsun karde?im? 'Elimde üretti?im mal var, öTV indirimi yaparsan?z bütün arabalar?m? satar?m' dediler. Yüzde 8 öTV indirimi yap?ld?. Sermaye bir kuru? indirim yapt? m?? Yapmad?. Son 5 y?lda batan banka görmedi?imiz gibi kar marj?yla hava atmayan banka da görmedik. ?imdi kriz varsa, bankac?yla biz ayn? ülkede ya??yoruz, bedeli beraber ödeyelim. Kriz bitti, büyüdüysek, O büyümeden pay? görelim. Enflasyona ezdirmediler, evet ama bir sefer de enflasyonu biz ezelim Ekonomideki iyi geli?melere ra?men memura hak etti?i pay verilmedi ve çal??anlara sürekli sab?rl? olmalar? telkini yap?ld?. “?ktidar?n 1. y?l?nda sab?rl? olun, 3 y?l?ndan sonra, 5. y?l?, 7. y?l?, 9. y?l?, 10. y?l?, sab?r, sab?r... Sab?r ta?? art?k çatl?yor”.

 

Toplu sözle?me sürecinin, Kamu ??veren Heyeti’nin, ''?unu verirsem Türkiye'ye maliyeti ne olur'' diye sadece paran?n rakamsal de?erini hesaplamas? ve ''Vermezsem Türkiye ne kaybeder'' sorusunu hiç sormamas? sonucu uzla?ma olmad?.

 

De?erli bas?n mensuplar?;

 

Bas?n Yay?n ve Haberle?me ?? Kolunda çal??an arkada?lar?m?z?n Kefalet Sand???nda bekletilen paralar?n?n ödenmesini istiyoruz, 666 say?l? KHK ile EK ödeme Alamayan Memur, Da??t?c? ve Teknik Personele Ek ödeme istiyoruz, TRT’ de görev yapan Sözle?meli Personellere Kadro istiyoruz, Da??t?c? Personele Y?pranma Hakk? ?stiyoruz, Gi?elerde Görev yapan memur Arkada?lar?m?za Gi?e Tazminat? ?stiyoruz ve insanca ya?amak için zam istiyoruz.

 

Türkiye e?er büyüyorsa biz bu büyümeden pay istedik. Aksi halde biz ?unu anl?yoruz; Maliye Bakan? veya di?er yetkililerin yans?tt??? gibi ekonomide i?ler ray?nda de?il, birileri rol yap?yor. Bu iki soruya cevap arad?k.

 

Avrupal?ysak Avrupa'n?n, dünyan?n krizi en iyi yöneten ülkesiysek bunu memurlar da hissetsin, Afrika ülkesiysek bizde bilelim, taleplerimizi gözden geçirelim. Hangi statüye girdi?imize dair bir cevap verilmedi. ‘Ama enflasyona ezdirmedik’ rakamlar? yerine, Maliye Bakan?na soruyoruz, 2011 y?l?nda bu ülke yüzde 8,5 oran?nda büyümedi mi? 2011 enflasyonu yüzde 10,5 gerçekle?medi mi? ?u anda ilk 4 ayl?k enflasyon 3,05, bunun y?ll??a tekabül eden oran? yüzde 11'in üzerinde de?il mi? Sizin 74 milyondan vergi ve harçlar olmak üzere alaca??n?z bu oran, yeniden de?erleme oran? yüzde 10,26 de?il mi? Devlet olarak milletten harc?n?, vergisini al?rken, ona bir limit belirliyorsunuz. Yeniden de?erleme oran? yüzde 10,26. öyleyse bunun alt?nda zam teklifi yapmak bile kendi kendinize ters dü?mek olmaz m?? Bu sorulara cevap arad?k ama verilen cevaplar inand?r?c? olmad?.''

 

Memur-Sen’in kurulu?undan beri Türkiye gerçeklerini dikkate almaktad?r,  her zaman diyalo?u esas alan bir yakla??m sergiledik. Diyalo?un bitti?i yerde gerekli tepkiyi vermeyi de sendikal ilkeler içerisinde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Memur Sen Konfederasyonumuzun Genel Ba?kan? Say?n Ahmet Gündo?du’ nun belirtti?i gibi , ''Hükümetin, Kamu ??veren Heyeti'nin 14 May?s günü getirdi?i teklife de 'da? fare bile do?urmad?' diyerek olabilecek en a??r ele?tiriyi yapt?.

 

Bugün gelinen noktada, toplu sözle?me uyu?mazl?kla sonuçland?. Sorumlusu kamu i?veren heyetidir, sorumlu Maliye Bakanl??? yetkilileri ve sorumlusu hükümettir.

 

Son duruma tepki göstermek için Memur Sen Konfederasyonunun kurulu?undan beri ve hatta daha öncesinden kurulmu? olan Birlik Haber Sen olarak 23 May?s'ta, bir gün i? b?rakma karar? ald?k. Bunu da bu gün gerçekle?tirece?iz.

 

Türkiye genelinde hizmet üretmeme, i? b?rakma eylem karar? ve Ankara'da oturma eylemi yapaca??z. Per?embe günü de büyük bir kat?l?mla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na müracaata, eylem yaparak gidece?iz. Türkiye genelinde de Memur-Sen il temsilciliklerimizle birlikte  bu talepleri yeniden dillendirece?iz.

 

EYLEM KARARIMIZ HUKUKA UYGUNDUR

 

''Memurumuz ve Birlik Haber-Sen hukuka sayg?l?d?r. Ke?ke i? b?rakma durumunda hissetmeyece?imiz tablo olu?turulsayd?. Ke?ke Kamu ??veren Heyeti, heyet ba?kan? hukuka sayg?l? olup beklentilere cevap verseydi. Uluslararas? anla?malar gere?i att???m?z imzalar var ve Anayasa'n?n 90. maddesi, 'iç hukuk mu uluslararas? hukuk mu' sorusu soruldu?unda uluslararas? hukukun önde geldi?i gerçe?ini ortaya koyuyor. Anayasa'n?n 90. maddesine göre bu karar?m?z?, Birlik Haber-Sen Genel Merkezi olarak ald?k. Bu hukuka uygun karard?r. 'Hukuka uyarlar' diye eylemi zay?flatma yakla??m? sonuç vermeyecektir.''

 

Yar?n ortaya koyaca??m?z eylem, bir t?kanma noktas?d?r, sosyal patlamad?r, 'art?k tahammül edecek gücümüz kalmad?' serzeni?idir. Bunu, yetkililer iyi okurlarsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda hala tamir etme ?ans? var.”

 

Hepinize sayg?lar sunuyor ailelerinizle birlikte sa?l?k ve mutluluklar diliyoruz.

"