SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRLİK HABER SEN

 

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

2022

 

 

 

BİRLİK HABER-SEN

DELEGE  SEÇİM YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı şube genel kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; şube genel kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Birlik Haber-Sen Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: İki Olağan Genel Kurul arasındaki süreyi,

b) Merkez: Birlik Haber-Sen Genel Merkezini,

c) Tüzük: Birlik Haber-Sen Tüzüğünü,

d) Konfederasyon: Memur-Sen Konfederasyonu’nu,

e) Kurum: Tüzüğün ikinci maddesinde sayılan kurumları

f) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

g) Seçim çevresi: Şube faaliyet alanına giren işyerlerinin tümünü,

h) Sandık bölgesi: Seçim çevresinde seçimlere katılacak üyelerin en kolay oy kullanmalarını sağlayacak şekilde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak oluşturulacak bölgeleri,

ı) Delege: Şube genel kurullarında üyeleri temsilen oy kullanma hakkına sahip olan kişiyi,

i) Doğal delege: Kendi Şube Genel Kurullarında, ayrıca delege seçimine katılmaksızın oy kullanacak Şube, Yönetim ve denetleme kurulları asil üyelerini,

j) Aday:  Şube zorunlu organlarında görev almak, genel kurullarda delege olmak için müracaat eden sendika üyelerini,

k)Oy Pusulası: Şube delege  seçimlerinde şube seçim kurulu tarafından mühürlenmiş adayları gösterir listeyi,

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Şube Delege Seçimleri

  

Şube Genel Kurulunun Oluşumu  

MADDE 5- (1) Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup üyeler arasından seçilen delegeler ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube genel kurulu delegelerinin seçimi serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak şube genel kurulundan en az üç hafta önce gerçekleştirilir. Delege seçimine ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulu tarafından bu yönetmelikle belirlenmiştir.

 

(2)  Şube Genel Kurulları; üye sayısı bine (1000) kadar olan şubeler için 100 (yüz), üye sayısı binden (1000) fazla olan şubeler için yüz elli (150) delege ve şube yönetim kurulu ile denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

  

Şube Genel Kurul Delegelerinin Belirlenmesi 

MADDE 6- Şube Genel Kurullarına katılacak, doğal delegeler dışında kalan 100/150 delege aşağıdaki şekilde belirlenir: 

(1) Şube Genel Kurulunun yapılacağı tarihten önce, en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan şube üye sayısının, 100/150’ye bölümüyle, kaç üyeye bir delege düşeceği belirlenir. 

(2) Genel Kurulun yapılacağı tarihten önce en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan tespitlere esas tutanaklara göre: 

a)Öncelikle şubelerin, birden fazla kurumdan oluşması halinde, her kuruma ait üye sayısının, 

b) Her kurum bünyesindeki üyelerin birden fazla ildeki üyelerden oluşması halinde de her ildeki üye sayısının, birinci fıkraya göre belirlenen sayıya bölünmesi sonucu, sırasıyla her kuruma, her kurum bünyesinde de her ile düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlem sonunda artan delegelik olması halinde, bu delegelikler bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip kurumdan, devamında da illerden başlanarak dağıtılır. 

(4) Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen Şube Genel Kurul delege sayıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından şubelere, şubelerin birden fazla kurumdan oluşması halinde kurum temsilcilerine, şubenin birden fazla il temsilciliğinden oluşması halinde il temsilciliklerine yazılı olarak bildirilir. 

  

Şube Genel Kurul Delegelerinin Seçilmesi 

MADDE 7-(1)Şube Genel Kurul delege seçimleri, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Şube delege seçimleri sandık kurulları tarafından, Şube ve Genel Merkez genel kurulları ise yargı gözetiminde yapılır.

(2) Delege seçimlerinde, yedek delege seçimi yapılmaz. 

(3) Delege sıfatı, müteakip olağan şube genel kurulu için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Şube olağan veya olağanüstü genel kurullarında yapılacak seçimlere doğal delege olarak katılanlar, katıldıkları genel kurulda Şube Yönetim veya Denetim Kurulu asil üyeliğine seçilememeleri halinde, bundan sonraki şube genel kurullarında doğal delege olarak oy kullanamazlar. 

(4) Şube Genel Kurul delege seçimleri, Şube Genel Kurulu için belirlenen tarihten en geç üç hafta  önce sonuçlandırılır.

(5) Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, yönetmeliğin altıncı maddesine göre kendisine delege sayısı bildirilenler tarafından; delege sayıları dikkate alınarak, sandık bölgeleri, bu sandık bölgelerine düşen delege sayıları, delege seçimlerinin yapılacağı tarih, delege adayı olmak isteyenlerin yazılı olmak şartıyla müracaat usulü, üç gün süreyle, delege seçimlerinin yapılacağı tarihten en az bir hafta önce, sendika temsilcilik odalarına veya ilan tahtalarına asmak, şube internet sitesinde, Genel Merkez internet sitesinde, mahalli gazetelerde yer vermek, usullerinden en az biriyle ilan edilir. İlanın yapıldığı, en az üç kişinin imzalayacağı tutanakla tespit edilir. 

(6) Delege adayı olmak isteyenlere, üçüncü fıkrada belirtilen usullere göre müracaat etmesi halinde, kendisine müracaatının alındığına dair yazılı belge verilir. 

(7) Her üye kadrosunun bulunduğu sandık bölgesinden aday olabilir, sandık bölgesinden başka bir yerden aday olamaz. 

 

(8) İlan sonunda, delege seçimlerine katılacak üyelerin ve delege adaylarının listesi iki gün süreyle askıya çıkartılır. Askı süresi içerisinde, delege seçimlerine katılacak listede veya delege adayları listesinde ismi bulunmayanlar veya başka sebeple itirazı olanlar yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar askı süresini takip eden en geç iki günde, ilana yetkili olanlar tarafından veya Genel Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Genel Yönetim Kuruluna itiraz edilmesi halinde Genel Yönetim Kurulu'nun itiraz hakkında verdiği kararlar esas alınır. İtirazın haklı görülmesi halinde itirazı yapan üyenin ismi listeye eklenir, bir karar vermez ise itiraz reddedilmiş sayılır. İtiraz süresinden sonra oluşan listeler kesin listedir. 

(9) Kesinleşen delege adayları, sandık bölgeleri itibariyle ayrı ayrı oy pusulası haline getirilir. ve oy kullanacak üyelere yetecek sayıda çoğaltılarak mühürlenir. Oy pusulaları düzenlenirken adayların isimlerine göre alfabetik sıralama yapılır.

(10) İlana yetkili olanlar tarafından, her sandık bölgesi için delege adayı olmayan üç kişiden oluşan sandık kurulu oluşturulur. Sandık bölgelerinde oluşturulan sandık kurulları tarafından, ilanda belirtilen tarihte, oy pusulasında yer alan delege adayının karşısına işaret konulmak suretiyle birinci fıkrada yer alan esaslara göre seçim yaptırılır. Şayet sandık bölgesi için belirlenen şube delege sayısından fazla oy pusulasında işaretleme yapılırsa oy pusulası geçersiz sayılır.

(11) Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandık kurulunca oyların tasnifi yapılır. Sayım sonucu adaylar, en çok oyu alan başa yazılmak suretiyle oy miktarlarına göre delege seçimi sonuç cetvelinde sıraya konulur. Eşit oy alan adaylar arasında sandık kurulunca mahallinde hemen kura çekilir ve sonuç tutanağa işlenir. Delege seçim sonuç cetveli dört nüsha olarak imzalanır. Bir nüshası seçim mahallinde ilan edilir. Bir nüshası Genel Merkeze gönderilir. Kalan nüshalar, oy pusulaları ve diğer evraklar üç ay süreyle saklanır. Delege seçim sonuçları sandık mahallinde iki gün askıda kalır. 

(12) Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer. Şube olağan veya olağanüstü genel kurullarında yapılacak seçimlere doğal delege olarak katılanlar, katıldıkları genel kurulda Şube Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilememeleri ve görevlerinin sona ermesi halinde, bundan sonraki genel kurullarda doğal delege olarak oy kullanamazlar. 

(13)Şube delege seçimlerinde, sandık bölgeleri için belirlenen delege sayısından fazla aday olmaması halinde seçim yapılmaz. 

(14) Şube yönetim kurulları tarafından yukarıdaki esaslara göre belirlenen delege listeleri Genel Merkeze gönderilir, Genel Merkez tarafından gönderilen listeler incelenip onaylanarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına ve mahalli mülki amirliğe verilmek üzere tekrar Şube Yönetim Kurullarına gönderilir. Şubelerin birden fazla kurumdan oluşması halinde kurum temsilciliklerince, şubenin birden fazla il temsilciliğinden oluşması halinde de il temsilciliklerince yukarıdaki esaslara göre belirlenen delege listeleri Genel Merkeze gönderilir, Genel Merkez tarafından gönderilen listeler incelenip onaylanarak tek liste haline getirilir, yetkili seçim kurulu başkanlığına ve mahalli mülki amirliğe verilmek üzere tekrar Şube Yönetim Kurullarına gönderilir.

  

Şube Genel Kurul Delege Seçimlerine İtiraz 

MADDE 8- (1) Adaylar; seçim sonuçlarının askıda kalma süresi içerisinde dilekçe ile doğrudan şubeye veya gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 

(2) İtiraz eden aday, iddialarını ispatlayacak bilgi ve belgeleri itiraz dilekçesine eklemek zorundadır. Şube yönetim kurulu itirazı mevcut belgelere göre bir gün içinde karara bağlar. İtiraz üzerine verilen karar seçimin yapıldığı mahalde ve şube binasında ilan edilir. 

(3) Genel Yönetim Kurulu'na yapılan itirazın sonucu şubeye bildirilmeden şube genel kurulu ile ilgili işlemlere başlanamaz. Genel Yönetim Kurulu itiraz hakkındaki kararını, itirazın Merkez'e intikalinden itibaren yedi gün içinde şubeye bildirir. Ancak, bu süre içinde bildirilmeyen kararlar reddedilmiş sayılır. 

(4) Delege seçimlerinde kanun, Tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak, seçimlere hile karıştırılması veya herhangi bir şekilde seçimlerin hileye dayandığının Genel Merkez Yönetim Kurulunca tespiti halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulu o seçim bölgesine ait delege seçimlerini iptal eder ve görevlendireceği bir komisyon marifetiyle de en geç on beş gün içinde delege seçimini yeniler.Genel Merkez Yönetim Kurulu, hileye başvuranlar hakkında cezai müeyyide istemi yanında, Sendika'nın bu sebeple uğradığı maddi zararı tazmini yoluna da gidebilir. Ayrıca, hile ve usulsüzlük sebebiyle seçimlerin yenilenmesine sebep olanlar ve kusurlu görülenler Genel Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. 

(5) İtiraz süresi geçen veya itirazın reddine karar verilen seçim sonuçlarına karşı iki gün içinde mahkeme yoluna müracaat edilebilir. Mahkeme tarafından verilen kararlar kesindir. Delege seçiminin, mahkeme tarafından iptal edilmesi halinde, seçimler on beş gün içinde yenilenir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

  

Uygulamanın İzlenmesi 

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik uyarınca yapılacak seçimlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama görev ve yetkisi, Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısındadır. 

(2) Bu yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunları gidermeye Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 

  

Yürürlük 

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu'nun …/…/2022 tarih ve …. Sayılı  kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

  

Yürütme 

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Genel Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 

 

Gürbüz İNALTEKİN                                   Recep DAĞTEKİN                           Evren AKPINAR

    Genel Sekreter                               Genel Başkan Yrd.                           Genel Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

Cengiz ŞİŞMAN                                    Selçuk ERDEM                                 Nihat GEZER

Genel Başkan Yrd.                                Genel Başkan Yrd.                          Genel Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

Ömer BUDAK

Genel Başkan

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………/ŞUBESİ DELEGE SEÇİM İLANI

 

Birlik Haber Sen …………………………………………………………..şubesinin …..’ncı  Olağan Genel Kurulu delegelerinin seçimi için yasa ve sendika tüzüğü ile seçim yönetmeliği uyarınca Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan planlama çerçevesinde ……. / ……../2022 tarihinde şube delege seçimi yapılacaktır.

Şube delegesi olmak isteyen üyelerimiz ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….adresinde bulunan şubemize bizzat kendisi müracaat edecektir.

……/……/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU

 

 

 

 

ŞUBESİ : ..........................................

İLÇESİ : ………………………….

İŞYERİ : ..........................................

SANDIK BÖLGESİ : …………………………..

 

 

 

 

Birlik Haber Sen Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ………….. Şubesi ….. olağan genel kurulu delege seçimlerinde ………….. ilçesi …………… no.lu sandık bölgesinde …………. Müdürlüğü delege adayı olmak istiyorum.

DELEGE ADAYININ

ADI VE SOYADI : ..........................................

T.C. KİMLİK NO : ……………………….....

İ M Z A S I : .........................................

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

DELEGE ADAYLIĞI BAŞVURU FORMU ALINDI BELGESİ

 

ŞUBESİ : ..........................................

İŞYERİ : ..........................................

 

DELEGE ADAYININ

 

ADI VE SOYADI : ..........................................

T.C. KİMLİK NO : ……………………….....

ADAY OLDUĞU İLÇE : ………………………….

SANDIK NO. : ………………………….

İ M Z A S I : ..........................................

 

 

 

 

ADAYLIK BAŞVURUSUNU ALAN YETKİLİNİN

 

ADI SOYADI : ..........................................

GÖREVİ : ..........................................

BAŞVURUNUN ALINDIĞI TARİH SAAT: ..........................................

ALANIN İMZASI : ..........................................

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

DELEGE ADAYI LİSTESİ ASKI TUTANAĞI

 

 

 

 

Birlik Haber Sen Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ……………. Şubesi ..…. olağan genel kurulunda delege olmak için şubemize / ilçe temsilciliğimize …/…/……..  -                  ... /… /…….. tarihleri arasında başvuranların listesi şube/temsilcilik binamızda ... /… /……… tarihinde saat …..:....’de askıya çıkartılmıştır.

 

 

Bu tutanak aşağıda isim ve imzaları bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. …/…/2022

 

 

 

 

 

 

………………………                       …………………….                          ……………………

 

 

………………………                        …..…………………                        ….…………………

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

DELEGE ADAYI LİSTESİ ASKIDAN İNDİRME TUTANAĞI

 

 

 

 

Birlik Haber Sen Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ….…………… Şubesi ……. olağan genel kurulunda delege olmak için şubemize / ilçe temsilciliğimize …/…/…… - ... /… /…… tarihleri arasında başvuranların listesi şube/temsilcilik binamızda ... /… /……. tarihinde saat …:..’de askıya çıkartılmış; 3 (üç) gün süreli olarak askıda kalarak duyurulmuş; …/…/…… tarihinde saat ..:..’da askıdan indirilmiştir.

 

Bu tutanak aşağıda isim ve imzaları bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. …/…/2022

 

 

 

 

 

 

………………………                       …………………….                          ……………………

 

 

………………………                        …..…………………                        ….…………………

 

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

 

 

……………. ŞUBESİ

 

………….. GENEL KURULU

 

DELEGE SEÇİMİ OY PUSULASI

( X ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

(     ) …………………………

 

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

DELEGE SEÇİMİ SONUÇ TUTANAĞI

 

Birlik Haber Sen Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası ................................... Şubesi delege seçimleri serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm usulü ile ................................... günü yapılmıştır.

 

Oy kullanma işlemine (işyerinde/şube binasında, ........................................ .... ...... ...... ...... ............................... adresinde) saat: ........... 'de başlanılmış ve oy kullanma işlemi saat: ...........'de sona ermiştir.

 

Seçimde toplam .......... (............................................................) üye oy kullanmış olup:

 

geçerli oyların sayısı ........... (...................................................................................),

geçersiz oyların sayısı ............. (..........................................................................)'dır.

 

Aday olanların aldığı oy sayısı (altta / ek oy pusulasında) belirtilmiştir.

 

İşbu tutanak, bir nüshası (işyerinde/şubede) ilan edilmek, birer nüshası da Şube ve Genel Merkeze verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenerek imzalanmıştır.

 

Oy pusulası ve seçim evrakları şubede saklanmak üzere Sandık Kurulu Başkanına teslim edilmiştir. ....../......../.........

 

 

 

SANDIK KURULU BAŞKANI                                           ÜYE                                   ÜYE

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

DELEGE ADAYLARININ

 

 

 

ADI SOYADI

ALDIĞI OY

 

ADI SOYADI

ALDIĞI OY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/…/2022

 

 

 

 

 

SANDIK KURULU BAŞKANI                                   ÜYE                                        ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

…………… ŞUBESİ DELEGE SEÇİM BİRLEŞTİRİLME TUTANAĞI

 

 

 

 

…/…/….. - …/…./…. tarihlerinde yapılan delege seçimleri sonucu tutulan delege tespit tutanaklarının alfabetik olarak isimlerine göre birleştirilmiş şekli aşağıdaki gibidir.

 

Bu tutanak aşağıda isimleri ve imzaları bulunanlar tarafından düzenlenmiştir.  …/…/2022

 

SIRA

T.C. NO

ADI SOYADI

İŞYERİ

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                       …………………….                          ……………………

 

 

………………………                        …..…………………                        ….…………………

 

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

…………… ŞUBESİ

 

DELEGE SEÇİLENLERİN LİSTESİNİN ASKI TUTANAĞI

 

 

 

 

…/…/….. - …/…./…. tarihlerinde yapılan delege seçimi sonucu delege seçilenlerin birleştirilmiş ve isimlerine göre alfabetik olarak düzenlenmiş şekildeki listesi …/…./….. tarihinde sendika binamızda askıya çıkarılmıştır.

 

Bu tutanak aşağıda isim ve imzası bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. …/…/2022

 

 

 

 

 

 

………………………                       …………………….                          ……………………

 

 

………………………                        …..…………………                        ….…………………

 

 

BİRLİK HABER SEN

BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

 

 

…………… ŞUBESİ

 

DELEGE SEÇİLENLERİN LİSTESİNİN ASKIDAN İNDİRME TUTANAĞI

 

 

 

…/…/….. - …/…./…. tarihlerinde yapılan delege seçimi sonucu delege seçilenlerin birleştirilmiş ve isimlerine göre alfabetik olarak düzenlenmiş şekildeki listesi …/…./….. tarihinde sendika binamızda askıdan indirilmiştir.

 

Bu tutanak aşağıda isim ve imzası bulunanlar tarafından düzenlenmiştir. …/…/2022

 

 

 

 

 

 

………………………                       …………………….                          ……………………

 

 

………………………                        …..…………………                        ….………………

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Web sitemizde yayınlanan haberleri takip ediyor musunuz?