TRT PERSONELİ İÇİN GİYİM YARDIMI HAKKINDA AÇIKLAMA GİYİM YARDIMI NEDİR?

05/03/2016

Tüm TRT personelinin malumu olduğu üzere 2013 yılından itibaren giyim yardımı verilmektedir.

Giyim yardımı 2012 yılında dönemin yetkili sendikasının imzalamış olduğu toplu sözleşme metni ile başlamış ve bu metinde "01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Yayında ve Verici İstasyonlarında çalışan personelden, kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında, giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir." denilmekteydi.

Bu metni dönemin yetkili sendikasının imzalaması sonucu, 2013 yılının ilk 6 ayı içerisinde TRT kurumunda dönemin yetkili sendikasının onayı ile nasıl tespit edildiği belli olmayan bir şekilde sözde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personellere brüt maaşlarının yüzde 15’ i oranında giyim yardımı verildi. 2013 yılının ikinci döneminde ise brüt maaşın yüzde 15’ i oranında İdari kısım ve 1. dönemde giyim yardımı alamayan personellere herhangi bir aksilik çıkması durumunda giyim yardımını faizi ile birlikte geri ödemeleri kaydıyla taahhütname (bir nevi senet) imzalatılarak verilmesine karar verilerek uygulanmasına başlandı.

Bu yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerine kadar, yapılan toplu sözleşmelerde ve Kurum İdari Kurulu toplantılarında bu oran sendikamızın girişimleri ile önce yüzde 40’a, daha sonraki dönemlerde ise yüzde 55’e yükseltilerek tüm personele verilmeye devam edildi.

GİYİM YARDIMINDA SAYIŞTAY RAPORU

2015 yılına gelindiğinde ise yapılan Sayıştay denetiminde geçmiş dönemlerde taahhütle verilen giyim yardımının usulsüz olduğu ve zimmet karşılığında faiziyle birlikte giyim yardımı alan personelden geri alınması için rapor düzenlendi. Düzenlenen rapor görüşülmek üzere TBMM KİT Komisyonuna sevk edildi.

21 Ocak 2016 tarihinde yapılan KİT Komisyonundan önce Komisyon üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde TRT’ nin bir yayıncı kuruluş olduğu ve kurum çalışanlarının YAYIN PERSONELİ olarak kabul edilmesi gerektiği ayrıntılı olarak Komisyon Üyelerine anlatıldı ve bu yönde daha önce açılan davalarda Danıştay’ın vermiş olduğu kararlar gösterildi. Komisyon üyelerinin bu yönde ikna olması sonucu Sayıştay’ın bu raporu üst komisyona sevk edilmeden kaldırıldı. Neticede TAAHHÜTLE GİYİM YARDIMI ALAN PERSONELDEN ZİMMET ALINMASI SENDİKAMIZIN GİRİŞİMLERİ SONUCU ENGELLENDİ. Bu durum bile Birlik Haber Sen’ in aslında çalışanlar adına ne kadar büyük bir adım attığının göstergesidir.

TOPLU SÖZLEŞMEYE NEDEN “ AYNİ” VE MALİYE İLE BİRLİKTE BELİRLENİR” KELİMELERİ EKLENDİ?

2015 yılının Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde daha önceki metnin aynısı olan "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Yayında ve Verici istasyonlarında çalışan personelden, kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir." şeklinde imza atıldı.

Metinden de anlaşılacağı üzere 2015 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde metne "ayni ve maliye ile birlikte" kelimeleri eklenmiştir.

Ayni kelimesinin eklenmesi ve Maliye ile birlikte belirlenir denilmesinin nedeni ise maliyenin giyim yardımı verilen diğer kurumlarda yaptığı incelemelerde, giyim yardımının amacı dışında verildiği ve mali kanunlara göre giyim yardımının ayni olarak verilmesi gerektiğindendir.

Kaldı ki Giyim Yardımı alan Kara Yollara Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı, Enerji Bakanlığına bağlı kurumlar, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleri’nde görev yapan personellere ve bunlar adına toplu sözleşmeler imzalayan tüm sendikaların metinlerine de "Ayni ve Maliye Bakanlığı ile belirlenir" kelimesi eklenmiştir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde ya metin bu şekilde kabul edilecekti ya da giyim yardımı ile birlikte tüm hizmet kolu toplu sözleşmesi tamamen kaldırılacaktı. Burada giyim yardımının devam etmesi adına toplu sözleşme metnine bu şekilde imza atma zorunluluğu hasıl olmuştur.

TRT PERSONELİNİN GİYİM YARDIMI ALMASI İÇİN NE ÇALIŞMA YAPILDI ?

Tüm bu gelişmeler sonucunda TBMM KİT Komisyonu’nda Sayıştay Raporunun (Tüm çalışanların 6 dönem aldığı giyim yardımının faizi ile birlikte geri alınması) kabul edilmemesinden sonra Maliye Bakanlığı, TRT ve Sendikamız usul ve esasları belirlemek üzere toplantılara başladı.

Toplantıların başlangıcında Maliye Bakanlığı giyim yardımını "ayni olarak" (Herhangi bir firma ile anlaşarak ihale yoluyla kıyafet alınıp personele dağıtılması) sadece ekrana çıkan personele verilmesi yönünde ki görüşünü sendikamız ve kurumla paylaştı.

Toplantıya TRT Genel Müdürlüğü'nden katılan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyla yaptığımız istişarede sendikanın maliye ayağını çözmesi halinde kendilerinin giyim yardımını tüm personeli yayın personeli olarak kabul edip, giyim yardımını tüm personele verme yönünde görüşlerini bize iletti.

Bu aşamadan sonra sendikamızın yürüttüğü çalışmalar ile Maliye Bakanlığı belli bir aşamaya geldi. Daha sonra TRT' de Maliye Bakanlığı yetkilisi, TRT' de bu iş ile görevlendirilen Daire Başkanı, Sendikamızın Genel Başkanı ve ilgili Genel Başkan Yardımcıları ile yapılan toplantıda hazırlanan usul ve esaslara göre:

1 - TRT'nin yayın kuruluşu olduğu ve tüm personelin de yayın personeli olduğu Maliye Bakanlığı yetkilisi tarafından kabul edildi,

2 - Daha önce ihale ile giyim malzemesi alınmasını teklif eden Maliye Bakanlığı yetkilisi, giyim yardımının fiş ve fatura karşılığında yapılmasını kabul etti,

3 - Giyim yardımının yıllık toplamda yüzde 56 oranına yükseltilmesini kabul etti,

Bu güne kadar sendikamızı işin içerisine Maliye Bakanlığını taraf yapmakla itham edenlerin yukarıdaki metinden anlayacağı üzere Birlik Haber Sen, taahhütle verilen giyim yardımından Taahhüttü kaldırmış ve bundan sonra verilecek olan giyim yardımlarının da usule uygun bir şekilde verilmesini sağlayacak şekle getirmiştir.

Yukarıdaki maddeler Maliye Bakanlığı ve Sendikamızca kabul edildi. Hazırlanan usul ve esaslar yazımızın ekindedir.

Devam eden süreç içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sendikamızın kabul ettiği usul ve esaslar çerçevesinde giyim yardımının tüm personele verilmesi için Kurum yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde TRT Genel Müdürü Sayın Şenol Göka, giyim yardımını tüm personele verilmesi için konuyu Yönetim Kuruluna taşıyacağını, kendisinin de giyim yardımının tüm çalışanlara verilmesi konusunda görüş beyan edeceğini bizlere iletmiştir.

Değerli TRT çalışanları Giyim Yardımını 3 yıl, 5 dönemdir Birlik Haber-Sen’in girişimleri sonucu aynı toplu sözleşme maddesi doğrultusunda artarak almaktasınız. Fakat 2015 yılında yapılan Sayıştay denetiminden sonra, TRT yetkilileri böyle bir durumla bir daha karşılaşmamak adına tereddüt yaşadıklarından Giyim Yardımının ödenme süreci uzamaktadır.

Değerli çalışanlar Birlik Haber-Sen olarak bizler bu güne kadar TRT çalışanlarına ilkleri yaşatmış bir sendikayız, bu günden sonrada elde ettiğimiz hiçbir kazanımımızı kimselere bırakıp gidecek değiliz, işte bu doğrultuda Birlik haber Sen’ in bu güne kadar üzerine düşeni yaptığının göstergesi olan Maliye Bakanlığı ile Birlik Haber-Sen’in anlaştığını gösteren ve TRT YÖNETİM KURULUNUN 3 KABUL OYUNA KARŞIN 4 RET İLE İMZALAMAYI KABUL ETMEDİĞİ GİYİM YARDIMI HAKKINDA USÜL VE ESASLAR YAZIMIZIN EKİNDEDİR.

TÜM YAZIMIZDAN ANLAŞILACAĞI ÜZERE BİRLİK HABER-SEN SÜREÇ İÇERİSİNDE YAPMASI GEREKEN HER ŞEYİ YAPMIŞ VE YAZIMIZIN DEVAMINDA TAKİP EDECEĞİNİZ ÜZERE BUNDAN SONRA DA YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR.

BU SÜREÇTEN SONRA TRT YÖNETİM KURULU GİYİM YARDIMI İLE İLGİLİ NE YAPMAYI PLANLIYOR?

1 - Tüm bu gelişmeler sonucunda Birlik Haber-Sen ve Maliye Bakanlığı’nın Giyim Yardımının tüm personele verilmesi yönünde kabul ettiği Usul ve Esasları, TRT Genel Müdürü’nün şerhine rağmen TRT Yönetim Kurulu kabul etmemiştir.

2-  TRT Yönetim Kurulu’nun uygulamak istediği, Giyim Yardımının sadece “Yayında ve Verici İstasyonlarında” görev yapan personele dağıtılmasıdır.

3 – TRT Yönetim Kurulu Giyim Yardımı miktarını maaş bordrosuna yansıtmadan Yayında ve Verici İstasyonlarında görev yapan personele vermeyi planlamaktadır.

BU SÜREÇTEN SONRA BİRLİK HABER-SEN YÖNETİM KURULU OLARAK GİYİM YARDIMI İLE İLGİLİ NE YAPMAYI PLANLIYORUZ?

1 – Önümüzdeki hafta içerisinde TRT Yönetim Kurulu’nun bu kararını değiştirmesi doğrultusunda son görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz,

2 – Giyim yardımının Toplu Sözleşme ile kazanılmış bir hak olduğu ve Toplu sözleşmenin kanun niteliğinde olduğu gerçeği ile Giyim Yardımının bu güne kadar verilmemesi nedeniyle önümüzdeki en kısa sürede mahkemelere dava açılacaktır.

3 - TRT’ nin bir Yayın Kuruluşu olduğu ve çalışanların tamamının Yayıncı olduğu nedeniyle Giyim Yardımını tüm personelin alması yönündeki görüşümüz doğrultusunda Giyim Yardımını tüm personelin alması için önümüzdeki en kısa sürede mahkemelere dava açılacaktır.

4 - Giyim Yardımı ile birlikte 2016-2017 dönemini kapsayan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu Sözleşme Kazanımımız    “ Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.” maddesi doğrultusunda yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personele ödenmesi gereken ilave 100 TL’nin 01.01.2016 döneminden itibaren oluşan fark ile birlikte ödenmesi için mahkemeye dava açılacaktır.

5 – Mahkeme sürecinin başlaması ile birlikte yasal hakkımız olan basın açıklaması dahil her türlü eylem planımızı uygulamaya geçireceğiz.

Çok kıymetli TRT çalışanları; Yukarıda tüm anlattıklarımızdan sonra TRT kurumunda bizi ve çalışmalarımızı takip eden arkadaşlarımızdan da teyit edeceğiniz üzere sürecin başından sonuna kadar giyim yardımını ve ilave 100 TL’ yi ödetebilme adına üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak gece gündüz demeden çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yasal olan her yolu kullanarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz bağcı ile değildir. Bizim işimiz siz çalışanların hakkını ve hukukunu korumaktır.

Bütün bunlarla birlikte bir çift sözümüzde acemi avcılaradır; değerli TRT çalışanları Suyun bulandığı ortamda balık avlamaya çalışan acemi avcılar var. Bunlar şunu unutmasın ki Birlik Haber-Sen’in hiçbir üyesi bu güne kadar şahsi menfaati uğruna hareket etmemiştir, etmeyecektir de. Birlik Haber-Sen üyeleri bilir ki sendikası, üyesinin hakkını sonuna kadar korur ve savunur.

Son söz olarak

Sendikamız bu hususta olumlu netice alana kadar yasal yolların hepsini sonuna kadar zorlayacak ve Allahın izniyle bu mücadeleden de zaferle ayrılacaktır.

Bu minvalde gelecek güzel günlerin müjdesi ile hepinize sağlık, sıhhat ve başarılar dileriz…

 

Okunma Sayısı : 7225

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?