PTT AŞ' de Personel Alımlarında Son Durum

23/09/2017

04/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin, 17/06/2015 tarih ve 29389 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

  • 1. maddesi ile değişik 9. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan; "yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak" ibaresinin,
  • 2. maddesi ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; "alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağırılır" ibaresinin,
  • 4. maddesi ile eklenen Geçici 2. maddesinin 3. fıkrası ile eki cetvelde yer alan; "Memur" ibaresinin değişiklik yönetmeliğinin 6. maddesi ile "Gişe ve Büro Görevlisi" olarak değiştirilmesine

ilişkin düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepleri ile Danıştay 2. Dairesinde 2016/12623 Esas sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır.

Söz konusu davada, Danıştay 2. Dairesince yürütmenin durdurulmasının reddine karar verilmiştir. Bu karar üzerine davacının itirazı üzerine, dosya YD itiraz görüşülmek üzere Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 2017/337 YD İtiraz numarası ile gönderilmiştir.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNUN 01/06/2017 TARİH VE 2017/337 YD İTİRAZ NUMARALI KARARINDA İSE;

  • 4. maddesi ile eklenen Geçici 2. maddesinin 3. fıkrası ile eki cetvelde yer alan; "Memur" ibaresinin değişiklik yönetmeliğinin 6. maddesi ile "Gişe ve Büro Görevlisi" olarak değiştirilmesine yönelik davacı itirazının Yasanın aradığı şartların gerçekleşmemiş olması nedeniyle REDDİNE karar verilmiştir.
  • 1. maddesi ile değişik 9. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan; "yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak" ibaresi ile 2. maddesi ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; "alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağırılır" ibarelerine yönelik itirazları ise kabul ederek, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Gerekçe olarak da; sözlü sınavın, adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavın (KPSS) nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağından, ikinci bir sınav olan sözlü sınavın hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

 

 

*Kararın uygulanması idarenin iradesinde olmakla birlikte; uygulanmaması halinde ileride farklı hukuki sorunlara neden olabilir.

* Son olarak ise; Posta ve Telgraf Şirketi Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin, 3 maddesi hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Söz konusu Yönetmeliğin 3. maddesinde;

"Mülga TC. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 399 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi Müdür Yardımcısı, Uzman, Amir, Teknik Amir, Teknik Uzman ve İstatistikçi pozisyonunda görev yapan, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu, on yıl hizmeti bulunan ve idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçen personelden, PTT'nin personel politikası, hedef ve stratejileri ile boş pozisyon durumu, liyakat ve birim yöneticisinin görüşü esas alınarak Yönetim Kurulunca uygun görülenler ilgililerin muvafakati alınmak kaydıyla Şube Müdürü veya Müdür pozisyonlarına atanabilir."

hükmü yer almaktadır.

Danıştay İDDK is bu kararı ile, söz konusu hükmün kurumda 399 sayılı KHK ya tabi olarak görev yapmaya devam eden personelin, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir hüküm olduğunu ve personelin sahip oldukları statüde kalma konusundaki tercih haklarını zedelendiğinden bahisle hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

Öncelikle, idare hukukunda yönetmelikler düzenleyici işlemlerdir. Yönetmeliklere dayanılarak yapılan atama işlemleri ise bireysel işlemdir. Bu sebeplerle, salt olarak yönetmelik hükümlerinin iptal edilmiş olması bireysel işlemi otomatik olarak hukuksuz duruma düşürmez. Bireysel işlemin iptali isteniyorsa açıkça ona karsı dava açılmalıdır. Ancak idare isterse bireysel işlemleri de geri alabilir.

Bu doğrultuda idare istemedikçe, bu yönetmelik hükmüne dayanılarak bu zamana kadar yapılan söz konusu atamaların iptali söz konusu olmayacaktır. İşbu yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte bu tarihten sonraki atamalar dava konusu yönetmelik hükmüne göre yapılamayacaktır. Kaldı ki; henüz davada, Danıştay 2. Dairesince nihai karar verilmemiş olup, söz konusu karar sadece yürütmeyi durdurma kararıdır.

Ömer BUDAK

Birlik Haber Sen

Genel Başkanı

Okunma Sayısı : 2663

DİĞER HABERLER

M Akif İnan Köşesi

TRT Haber Haberler

Son Dakika Haberleri  |  Haber Manşetleri
ANKET
Yeni Web Sitemizin Kullanışlı ve Daha Estetik Olduğu Fikrine Katılıyor musunuz?